Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta
Mücahit KILIÇ/Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Mücahit KILIÇ/Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Mücahit KILIÇ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Dökümanlar
 • Müdürlük Görevleri

  a) Spor Hizmetleri ve Organizasyonlar
  b) Amatör Spor Kulüplerine Destek ve İşbirliği Faaliyetleri
  c) Okullara Spor Malzemesi Desteği ve İşbirliği Faaliyetleri
  ç) Gençlik Çalışmaları ve Hizmetleri (Tematik Gençlik, İzcilik Kampları, Gençlik Merkezi Etkinlikleri ve Diğer Gençlik Organizasyonları)
  d) Bireysel Sporculara Destek ve Ödüller vb.
  e) Spor Tesislerinin İşletilmesi

  Dökümanlar
 • Organizasyon Şeması

  Organizasyon şeması yukarıdaki gibidir. Büyütmek için üzerine tıklayın.

  Dökümanlar
 • Müdürlük Görev Ve Çalışma Yönetmenliği

   

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çekmeköy Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2- Bu Yönetmelik, Çekmeköy Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki  ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

  Dayanak
  MADDE 3- Çekmeköy Belediye Meclisi kararı ile Müdürlük olarak kurulmuş olan Spor İşleri Müdürlüğüne ait bu Yönetmelik T.C. Anayasasının 124’üncü maddesine, 03/07/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14’üncü maddesinin (b) bendine dayanılarak düzenlenmiştir.

  Tanımlar
  MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen:

  a) Belediye: Çekmeköy Belediyesi’ni,

  b) Başkanlık: ÇekmeköyBelediye Başkanlığı’nı,

  c) Meclis: Çekmeköy Belediye Meclisi’ni,

  d) Encümen: Çekmeköy Belediye Encümeni’ni,

  c) Müdürlük: Spor İşleri Müdürlüğü’nü,

  d) Müdür: Spor İşleri Müdürü’nü,

  e) Personel: Spor İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli,

  h) Yönetmelik: Bu yönetmeliği

  f) Ödül Değerlendirme Komisyonu: Yönetmelik kapsamında sporculara verilecek ödülleri ve ödül verilecekleri belirlemek üzere kurulan komisyonu ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Teşkilat ve Bağlılık
  Teşkilat
  MADDE 5- Spor İşleri Müdürlüğü’nün organizasyon yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

  a) Belediye Başkanı

  b) Belediye Başkan Yardımcısı

  c) Müdür

  d) Şef

  e) Personel

  Bağlılık
  MADDE 6- Spor İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına
  bağlıdır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Görev, Yetki ve Sorumluluk
  Müdürlüğün görevleri
  MADDE 7- Aşağıda belirtilen görevler, Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür;

  a) Sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi vermek.

  b) Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapmak ve gerekli desteği sağlamak.

  c) Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlemek, her türlü profesyonel olmayan ödüllü veya ödülsüz sportif faaliyet ve organizasyonu gerçekleştirmek.

  d) Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere ödül verilebilmesi için belediye meclisine teklifte bulunmak, bu yönde alınan Meclis kararlarını uygulamak.

  e) Belediyeye ait yüzme havuzu, halı saha, fitness salonu, spor kompleksi vb. spor tesislerinde sportif faaliyetleri gerçekleştirmek.

  f) Başta engelliler, öğrenciler ve gençler olmak üzere her kesimden insana spor ve beden eğitimi okulu, kurs vb. faaliyetleri düzenlemek.

  g) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, üniversiteler, okullar, amatör spor kulüpleri diğer kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile özel hizmet projeleri geliştirmek ve işbirliği yapmak.

  h) Gerektiğinde tertiplenen ulusal veya uluslararası sportif etkinliklere katılmak, mevzuat çerçevesinde gerekli desteği sunmak.

  i) İlçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’ncü maddesi uyarınca ayni ve nakdî yardım yaparak gerekli desteği sağlamak.

  j) Sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi vermek, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül vermek.

  k) Gençlikle ilgili, her türlü sportif,  izcilik vb. faaliyetleri yapmak.

  l) Gerektiği hallerde yukarı belirtilen işleri yaptırır.

  Müdürlük yetkisi

  MADDE 8- Spor İşleri Müdürlüğü, bu Yönetmelikte sayılan görevleri ve 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

  Müdürlüğün sorumluluğu
  MADDE 9- Spor İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu Yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve ivedilikle yapmak ve yürütmekle sorumludur.

  Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu
  MADDE 10-Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir;

  a) Müdürlüğü Başkanlık Makamına karşı temsil eder. Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri gerçekleştirmek.

  b) Belediye Başkanınca Encümene seçilmesi veya görevlendirilmesi halinde, Belediye Encümen toplantılarına üye olarak katılmak.

  c) Müdürlük yönetiminde tam yetkilidir.

  d) Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler ve müdürlüğe tebliğ edilen her türlü evrakı ilgili görevliye havale ederek işlerin yürütülmesini sağlamak

  e) Müdürlük içi yönergeler hazırlamak ve yayınlamak.

  f) Müdürlük personelinin birinci derece disiplin amiridir.

  g) Spor İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.

  h) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

  i) Alt birim yetkilileri / personel arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

  j) Personelin her türlü özlük bilgileri ve sosyal haklarını izleyerek, arşivlemek ve takip etmek üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne göndermek.

  k) Müdürlük birimlerini ve çalışmalarını planlı ve programlı bir şekilde düzenlemek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek, disiplinsizliğe  ve iş barışını bozucu eylemlere müsaade etmemek, toplam kalite yönetimi ve verimlilik için çalışma şartlarını iyileştirmek ve prensipler koymak, personel için kurs ve seminerler tertip etmek.

  l) Çalışma verimini arttırmak amacıyla, sportif faaliyetleri takip etmek, izlemek, bu konudaki toplantı, seminer vb. etkinliklere katılmak.

  m) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek.

  n) Harcama yetkilisi olarak, ilgili mevzuattan kaynaklanan iş ve işlemleri yürütmek.

  o) Müdürlüğün yıllık gider  bütçesini şeflikten gelen talepler doğrultusunda hazırlayıp/hazırlatıp Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek.

  p) Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan önlemleri almak, müdürlük ile ilgili hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

  r) İç ve dış denetim sırasında denetçilere yardımcı olmak, yargıya intikal eden hususlarda mahkemelerce istenilen  bilgi ve belgelerin zamanında ve tam olarak gönderilmesini sağlamak.

  s) Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığı’na karşı sorumludur.

  t) Müdürlükte görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, düzenlenecek bir iç yönergeyle ayrıntılı bir şekilde belirtilerek, personele imza karşılığında verilmesini ve personelin bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yerine getirmesini izlemek ve denetlemek.

  u)  Müdür, Ödül değerlendirme komisyonunun asli üyesidir.

  Şeflerin görev, yetki ve sorumluluğu
  MADDE 11- (1) Büro şefinin görevleri aşağıdaki gibidir;

  a) Görevi gereği müdür tarafından  kendisine verilen işleri, yasalar, tüzükler, yönetmelikler ve bu Yönetmelik esaslarına göre yapar ve memurları vasıtasıyla yaptırır. Şef, işlerini plan ve programa bağlayarak bunları iyi bir şekilde yapılmasını ve zamanında bitirilmesini sağlar. Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev verir ve sonuçlarını izler, kontrol eder ve denetler. Şef, iş yerlerinin emniyetini sağlayan tedbirleri alır, sivil savunma ve yangından korunma önlemlerini sağlar.

  b) Müdürlük kaleminin amiridir. Müdürlüğün  büro, bordro tahakkuk işlerinin özenle ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

  c) Gelen-giden evrakların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale ve dosyalama işlemlerini yürütür. Gelen tüm belgelerin önceki belgeler ve dosyalarla bağlantısını kurar, memurları aracılığıyla sağlar ve denetler.

  d) Müdürlüğün büro iş ve işlemlerinin yürütümünden ilgili memurlarla birlikte, kendisine ait görevlerden şahsen sorumludur.

  e) 18/01/2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 26407 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliğinin 4’ncü maddesi (n) bendi gereğince, Müdürlüğe kayıtlı demirbaşları alır kayıtlı eşyaları korur, kullanım yerlerine teslim eder, kayıtlarını tutar, belge ve cetvellerini düzenleyerek sene sonu dökümü ve sayımını yapar.

  f) Müdürlük kalemindeki, zimmet, fihrist, gelen evrak, giden evrak kayıt defterleri ile Müdürlükçe gerekli görülecek diğer defterlerin düzenlenmesi ve işlenmesi işlemlerini şahsen veya memurlar vasıtası ile yürütür.

     (2) Spor işleri şefinin görevleri aşağıdaki gibidir;

  a) Görevi gereği müdürlükçe kendisine tevdi edilen  işleri, yasalar, tüzükler, yönetmelikler ve bu Yönetmelik esaslarına göre yapar ve memurları vasıtasıyla yaptırır. Şef, işlerini plan ve programa bağlayarak bunların tam ve zamanında yapılmasını sağlar.

  b) 7’nci maddede belirtilen görevlerle ilgili olarak Müdür tarafından verilen talimatları yerine getirmek ve emrindeki personel eliyle yerine getirilmesini sağlamak.

  Evrak Kayıt personelinin görev, yetki ve sorumluluğu
  MADDE 12- Evrak kayıt personelinin görevleri aşağıdaki gibidir;

  a) Spor İşleri Müdürünün ve şefin kendilerine tevdi ettikleri görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludurlar.

  b) Spor İşleri Müdürünün ve şefin gerek vermiş olduğu diğer görevleri yerine getirir.

  c) Spor İşleri Müdürlüğüne ait yazıları  itinalı bir şekilde hazırlamak, karar suretlerini çıkarmak, bilgisayar ve tüm yazı işlerini yürütmek.

  d) Belediyenin müdürlükleri ile resmi kurumlar, şahıslar ile kar amaçlı ve kar amaçsız organizasyonlardan gelen her çeşit evrakı  zimmetle kaydını yapmak, işlemi tamamlanan evrakları zimmetle Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmek.

  e) Müdürlüğe gelen evrakın kayıt işlemini yaparak, var ise ilgili dosyası ile birleştirerek müdüre tevdi etmek, müdür tarafından havale edilen evrakı ilgili müdürlük personeline tevdi etmek.

  f) Spor İşleri şefinin mevcut bulunmadığı hallerde onun görev alanındaki tüm görev ve sorumluluklar müdürün görevlendireceği memur veya memurlar eliyle yürütülür.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Görev ve Hizmetlerin İcrası

  MADDE 13- Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler zimmet defterine veya elektronik ortamda kaydı yapılarak tebliğ alan personel tarafından havale edilmek üzere müdüre sunulur.

  MADDE 14-Spor İşleri Müdürlüğü’ndeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

  MADDE 15-Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadırlar. Müdürlükte düzenli olarak tutulacak evrak, defter ve dosyalar aşağıda belirtilmiştir.

  a) Gelen Evrak Defteri

  b) Giden Evrak Defteri

  c) Zimmet Defteri

  d) Personel İmza Defteri

  e) Gelen Giden Evrak Defteri

  f) Personel Özlük Dosyası

  g) Ayniyat Kayıtları

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Spor Alanında Ödül, Başvurular,
  Değerlendirme, Ödüllerin Verilmesi ve Nakdi yardım

  Ödüle Aday Olma Koşulları
  MADDE 16 – Ödüle aday olma koşulları aşağıdaki şekildedir.

  a) Çekmeköy ilçesinde faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri, bu kulüplerin lisanslı sporcuları ve Çekmeköy ’de ikamet eden ferdi lisanslı sporcuları kapsar.

  b) Ferdi ve takım sporlarında kulüp lisanslı sporcuların,  ferdi branşlarında sporcuların başarılı olmaları (milli takım adına) ve bu başarılarını uluslararası federasyonların tanıdığı en az 8 ülkenin katılımıyla gerçekleşmiş olan organizasyonlardaki başarısını ilgili ulusal federasyon, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından belgelenmiş olması durumunda, bu ödüle aday olabilir ya da aday gösterilebilirler.

  c) Tüm spor branşlarında birinci olan sporcuların kulüpleri, ilk üç derecede başarı elde ederek kürsüye çıkan, kulüp, kulüp lisanslı sporcular ve lisanslı bireysel sporcular ödüllendirilir.

  d) Bireysel branşlardaki 2’ li takım ve 3’ lü takım dışındaki takım yarışmalarına ödül verilmez.

  e) Ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece yapan sporculara ve kulüplere yılda yalnızca 1 (bir) kez ödül verilir.

  f) Uluslararası müsabakalarda sporcuların milli takım adına yarışması ve milli sporcu olduğuna dair resmi yazı ibraz etmesi zorunludur.

  g) Kulüp lisanslı sporcular ve ferdi lisanslı sporcular bu ödüle aday olabilmeleri için Çekmeköy  ilçesinde ikamet ettiklerini nüfus müdürlüğünden yada muhtarlıktan ilgili yerde oturmaya başladığı gün, ay, yıl belirtilerek  alınacak imzalı ve mühürlü ikametgah belgesini ve/veya Yerleşim Yeri Belgesini ibraz etmek zorundadır.

  h) Çekmeköy ilçesinde ikamet etmeyen kulüp lisanslı sporcuların ödül alabilmeleri için son 1 yıl buyunca Çekmeköy ilçesinde faaliyet gösteren kulüplerde lisanslı sporcu olduklarını kulüp lisans döküm cetveli ile belgelemek zorundadırlar. (Sporcu transferleri hariç lisanslı olarak kulüpte ilk defa spora başlayanlarda’ da bu süre 1 (bir) yıldır. Bu sporcular spor kulübünde ilk defa spora başladıklarını belgelemek zorundadırlar.

  i) Ödül talep eden Ferdi Lisanslı sporcuların lisansında, ferdi ibaresi yazma şartı aranır.

  j) Bu ödül yönetmeliğinden ferdi lisanslı sporcuların antrenörleri yararlanamaz.

  k) Bu yönetmelikten başarı durumlarını belgeleyemeyenler, lisans ve kimlik fotokopileri ile banka hesap numaralarını bildirmeyenler yararlanamaz.

  l) Evrak teslim tarihi her yılın Aralık ayının birinci günü mesai bitimine kadardır. Bu tarihten sonra gelen evraklar yasal mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilecektir

  m) Özel turnuvalar işbu ödül yönetmeliğe tabi değildir.

  n) Çekmeköy ilçesinde bulunan tüm amatör spor kulüpleri ödül yönetmeliğinde bulunan nakdi ve ayni yardımlar için Çekmeköy Amatör Spor Kulüpleri Birliği Destekleme Derneği (Kulüpler Birliği) aracılığı ile Müdürlüğe başvurmaları halinde ödüle aday olabilirler.

  Futbol Dışı Amatör Spor Kulüpleri, Sporcularından istenen gerekli evraklar;
  MADDE 17- Ödül talep eden Kulüp ve sporcular aşağıdaki belgeleri spor işleri müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar. Belgeleri teslim etmeyen veya eksik olarak teslim edenlere ödül/ödenek (nakdi ve ayni) yapılmaz.

  1. Ödül talep dilekçesi.
  2. GSGM, TFF, federasyondan ayrıntılı olarak müsabakaya katılım belgesi (müsabaka adı, müsabaka ili, tarihi ve katılan kulüp adı, sporcu adı, derecesi vs.)
  3. Müsabakaya katılan sporcuların lisans fotokopisi (ödül alacağı yıla ait)
  4. Müsabakaya katılan sporcunun kimlik fotokopisi
  5. İlk defa kulüp lisanslı olarak ödül alacak sporcular için GSGM den ilgili kulüpte spora başladığına dair yazı veya sporcu sicil döküm cetveli.
  6. İkametgâh belgesi ve kulüp lisans döküm cetveli.
  7. Uluslararası müsabakalarda yarışan sporcular için millilik belgesi veya milli takım adına yarıştığını belirten resmi yazı.
  8. Banka hesap cüzdan fotokopisi (İBAN nolu)

  Ödül Değerlendirme Komisyonu
  MADDE 18- Yönetmelik kapsamında sporculara verilecek ödülleri değerlendirmek üzere; Spor İşleri Müdürlüğü’nden sorumlu  Belediye Başkan Yardımcısının Başkanlığında;

  1. Spor İşleri Müdürü,
  2. Mali Hizmetler Müdürü,
  3. Hukuk İşleri Müdürü,
  4. Yazı İşleri Müdürü,
  5. Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün,

  Katılımı ile Ödül Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.           

  Ödül Değerlendirme Komisyonu ödül talebi halinde salt çoğunluk ile toplanır. Karar, oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Komisyon Başkanının bulunduğu tarafın kararı geçerlidir.

  Ödüllerin Dağıtımı ve Ödüllerin Şekli
  MADDE 19- Bu yönetmelik kapsamında ödüller, Belediye Meclisinin yıllık Kararına istinaden  Ödül Değerlendirme Komisyonunun kararı ile verilir.

  1. Bu yönetmelikle, bütün spor branşları için sezon bir yıl olarak kabul edilecektir.
  2. O sezon sonunda bir spor dalında ve o spor dalının farklı kategorilerinde ki resmi organizasyonlarda aynı sporcuların veya takımların elde ettiği en büyük başarılar ödüllendirilecektir.
  3. Bir sporcu ulusal veya uluslararası yarışmalarda tek bir spor dalından ödül alabilir.
  4. Takım sporlarından olan basketbol, voleybol ve hentbol branşlarından herhangi biri için federasyon tarafından oluşturulan lig müsabakalarına 3 farklı kategoride katılıp ligini tamamlayan spor kulüplerine spor müdürlüğünün (komisyon) belirleyeceği miktarda yapılır.
  5. Ödüller bir defada verilebileceği gibi taksitler halinde de verilebilir,
  6. Çekmeköy Belediyesi Amatör Sporlar Başarı ve Ödül Yönetmeliğine istinaden yıl içerisinde dağıtılacak olan Nakdi Ödemeler (toplam ödül miktarı) 02/08/2013 tarihli ve 28726 sayılı “5393 belediye kanunu 14. Maddesi birinci fıkrası gereği bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden tahakkuk eden miktarın binde on ikisini geçemez. Ödül ödemeleri evrak kayıt sistemine göre öncelik sırası verilerek ödenir.
  7. On sekiz yaşından küçük ödül almaya hak kazanmış sporcuların ödülleri veli veya vasisine ödenir.
  8. Ferdi sporlarda, Federasyonların düzenlediği başarı gösteren ihtiyaç sahibi sporculara spor müdürlüğünün belirleyeceği miktarlar oranında nakdi ve ayni yardım yapılır.

  Nakdi ve ayni yardımlara ilişkin genel esaslar
  MADDE 20- Çekmeköy Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen şartları taşıyan amatör spor kulüplerine, nakdi ve ayni yardımda bulunulabilir. Yardımlarla ilgili uygulamalara ait genel esaslar şunlardır;

  1. Yardımlar nakdi ve ayni yardım şeklinde yapılır,
  2. Nakdi ödeme; spor kulüplerinin ilgili spor branşlarında sezon içinde başarı gösteren ve sezon vizesi güncel olarak ilgili federasyonlarından onanmış olan spor kulüplerine yapılır.
  3. Nakdi ve ayni yardımların yapılabilmesi için her yıl Belediye gider  bütçesine bir yıl önceki genel bütçe vergi gelirlerinden Belediyemiz için tahakkuk eden miktarın binde onikisinden  “ilgili kanun maddesinin değişmesi halinde yeni hali uygulanır”, fazla olmamak şartı ile ödenek konulur ve belediye meclisince onaylanır,
  4. Nakdi ve ayni yardım taleplerinin karşılanmasında; Belediyenin mali durumu, kamu yararı, toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlanması ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunmasına yönelik, hizmetin ivediliği, muhtaç olma becerisi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır,
  5.  Nakdi ve ayni yardımların yapılmasında temel amaç; sporu desteklemek ve sporcuları teşvik etmek, sportif yarışmalarında ilçemizi ferdi ya da ekip olarak temsil edecek sporcu ve takımlara destek olmak, bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılım düzeyine göre başarı faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin, yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere sportif faaliyetlerini yürütmeye yardımcı olmak ve sporcular ile spor kulüplerinin sürdürülebilir başarı sergilemelerini sağlamaktır.

  Ödeme şekli
  MADDE 21- Ödeme şekilleri aşağıdaki gibidir;

  a) Ferdi lisanslı ve kulüp lisanslı sporculara ödül ödemeleri sporcuların kendi adına olan banka İBAN nolu  hesabına.

  b) Kulüp ödül ödemeleri kulüp adına kayıtlı olan banka İBAN no hesabına.

  c) İstanbul dışı Türkiye Şampiyonası il dışı müsabakaya katılım (futbol dışı mücadele sporları) ödülleri spor kulübü İBAN  nolu hesabına,

  d) Amatör spor kulüpleri ödül ödemeleri spor kulübü İBAN nolu hesabına yatırılır.

  e) Hesaplar Türkiye’deki bankalarda açılmış olmalıdır.

  ALTINCI BÖLÜM
  İşbirliği ve Koordinasyon
  Müdürlük birimleri arasında işbirliği
  MADDE 22-Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

  a) Müdürlüğe gelen tüm evraklar işlem yapıldıktan sonra konularına göre dosyalanır ve Müdüre bilgi verilir..

  b) Müdür, evrakları  bilgi ve gereği için ilgili personele havale eder.

  c) Müdürlük  çalışanları; ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği zimmetlerinde bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir-teslim yapmak zorundadırlar. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

  d) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

  Diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkiler
  MADDE 23- Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür.

  a) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve  Belediye Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

  YEDİNCİ BÖLÜM
  Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme
  Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem
  MADDE 24- Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

  a) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

  b) Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

  Arşivleme ve dosyalama
  MADDE 25- Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM
  Denetim
  Denetim ve disiplin hükümleri
  MADDE 26-Spor İşleri Müdürü, Müdürlük personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

   

  DOKUZUNCU BÖLÜM

  Çeşitli Ve Son Hükümler
  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

  MADDE 27-İşbu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

  Yürürlük

  MADDE 28- Bu yönetmelik Çekmeköy Belediye Meclisince uygun bulunduktan sonra, ilgili Meclis Kararının Müdürlüğe tebliğ tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 29- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

  Dökümanlar
 • Müdürlük Faaliyetleri

  8.ALMAN KÖPEKLERİ ŞAMPİYONASI
  Çekmeköy Belediyesince düzenlenen Alman Çoban Köpekleri Türkiye ve Ortadoğu Şampiyonası, Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor Derneği ile Royal Canin firması işbirliğiyle düzenlenmiştir. Şampiyonaya 11 ülkeden yaklaşık 150 köpek ve sahibi katıldı. Çekmeköy Belediyesi Ömerli Spor Tesisleri’nde gerçekleşen şampiyona da köpekler, yaş ve cinsiyet gibi kriterlere göre farklı kategorilere ayrıldı. Dereceye giren köpeklere madalya ve kupa verildi.

  9.SATRANÇ TURNUVASI
  Alemdar Çatalmeşe İlkokulu ve Ortaokulunda Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 22/23 Mayıs 2019 tarihinde dokozuncusu düzenlenen Satranç Turnuvası  47 okuldan 200 öğrenci katılımıyla gerçekleşmiştir. 350 katılmcı ile gerçekleşen turnuvada dereceye girenlere hediyeler verilmiştir. Bu kapsamda 200 Madalya, 3 Laptop, 3 Tablet, 2 Kamera, 5 Powerbank hediye edilmiştir.

  ATA DOKUN
  Çekmeköy ilçesinde bulunan tüm devlet okullarımıza giden ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerimize yönelik düzenlenen projedir. Bu kapsamda öğrenciler önce binicilikle ilgili terimler, kullanılan ekipmanlar ve barınaklarla dair eğitimler almış ve ardından 7.500 öğrenci ata binmişlerdir.

  ATA DOKUN ENGELLİLER
  Çekmeköy ilçesinde bulunan tüm devlet okullarımıza giden enegelli ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerimize yönelik düzenlenen projedir. Bu kapsamda engelli öğrenciler önce binicilikle ilgili terimler, kullanılan ekipmanlara ve barınaklara dair eğitimler almış ve ardından 60 engelli öğrenci ata bindirilmiştir.

   

  BESYO
  Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu ve Spor Liselerine hazırlanan 100 öğrenciye alanında uzman eğitmenlerce istenilen parkurlara bağlı kalarak yapılan eğitimlerin yanı sıra her kategori için farklı eğitimlerde dersler verilmiştir. Çekmeköy Belediyesi’nin ücretsiz beden eğitimi ve spor yüksekokulu kurslarına katılan 50 Öğrenci ise Türkiye’nin en önemli lise ve üniversitelerinin sınavlarını kazanmayı başarmıştır.

  BİNİCİLİK EĞİTİMİ
  Çekmeköylü 300 genç ve çocuğa İstanbul Atlı Spor Kulübünde düzenlenen etkinliklerle binicilik eğitimi verilmiştir.

  ÇEKMEKÖY  BELEDİYESİ BİRİMLER ARASI MASA TURNUVASI
  Çekmeköy Belediyesince personel iletişiminin güçlendirilmesi ve kurum içi motivasyonun sağlanması amacıyla düzenlenen sportif bir etkinliktir. Çekmeköy Belediye Başkanlığına bağlı birimler arasında düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası, Güngörmüşler Konağında Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın başlama vuruşu ile başlamış ve 25 müdürlükten başvuru yapmış olan 50 personel yarışmıştır.

  BÜŞRA IŞILDAR ÖDÜL TÖRENİ
  Boks alanında 3. Kez Avrupa Şampiyonu olan Çekmeköy Anadolu Spor Kulübü Sporcusu Büşra Işıldar'a Çekmeköy Belediyesi’nde düzenlenen kutlama programı ile Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz tarafından şampiyonluk hediyesini verilmiştir. 

  ÇEKMEKÖY KAYMAKAMLIK KROSS YARIŞMASI
  Çekmeköy Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çekmeköy Belediyesiyle birlikte 28 Mart 2019 tarihinde Çekmeköy Alemdağ Stadımızda gerçekleşmiştir. 550 katılımcı 400 yarışmacı yer almıştır.

  ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ BAHAR MARATONU
  17 Mart 2019 tarihinde Reşadiye Mesire Alanında bisiklet ve koşu alanında yarışacak sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. 600 katılımcının olduğu etkinliğe 400 yarışmacı katıldı 275 kişiye ödül verildi.

  ENGELLİLERLE MASA TURNUVASI
  Çekmeköy Belediye Engelliler Merkezi’nde Kurs Alan Öğrenciler Arasında Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi.Çekmeköy Belediye Engelliler Merkezi’nde Sosyal Yaşama Katılma Kurslarına Devam Eden Gençler, Masa Tenisi Turnuvasında Mücadele Etti. Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde Düzenlenen Turnuvada 18 Kişi Katıldı. Eleme Usulü İle Yapılan Turnuvada; Metin Bayraktar Birinci, İpek Doğan İkinci, Nigar Yılmaz Üçüncü Oldu. Turnuvaya Katılan Tüm Genç Sporculara Mangala Hediye Edildi.

  GELENEKSEL BAHAR ŞÖLENİ
  Çekmeköy Belediyesi, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe  Müdürlüğüyle birlikte ortaklaşa yapılan tüm okullardaki öğrencilerimizin katılımıyla  gerçekleştirilen Bahar Şöleninde, Badminton, Voleybol, Basketbol, Futbol, Atletizm, Masa Tenisi, Hentbol branşları yanında Geleneksel Çocuk Oyunları (Seksek, Mendil Kapmaca,Yakan Top) ve Fiziksel Etkinlikler de yer almıştır. 8.000 kişinin katıldığı şölende, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere 108 kupa ve 2166 madalya verilmiştir.

  KIŞ SPOR OKULLARI
  Çekmeköy Belediyesi tarafından 2019 yılında kış spor okulları düzenlenmiştir. Çocukların zamanlarını verimli kullanabilmeleri için düzenlen Kış Spor Okullarına kayıtlar 6-14 yaş arası; Futbol, Voleybol, Basketbol, Ritmik Jimnastik, Taekwondo, Tenis, Aletli Jimnastik, Atletizm branşlarında eğitim verilmiştir. Kış spor okullarına toplam 1.900 öğrencinin katılımı sağlanmıştır.

  SEN YETERKİ GÜL ÇOCUK
  Çekmeköy Belediyesince, Şehit ve Gazi çocuklarının katıldığı 150 Yetim ve Öksüz Çocuk için Çatalmeşe Mahallesi’nde 200 bin metrekare alan üzerinde bulunan Park Of İstanbul Hayvanat Bahçesine gezi düzenlenmiştir. Amaç dezavantajlı gruplar arasında yer alan ailelerin çocuklarına keyifli zaman yaşatmaktır. 150 çocuk bu sayede hayvanları besleyerek yakından görme ve hayvanları tanıma imkanı elde etmiş oldu. Hayvanlarla doyasıya vakit geçiren çocuklar ayrıca spor parkurlarında da eğlenme fırsatı bulmuşlardır.

  YAZ SPOR OKULLARI
  Her yıl Çekmeköy Belediyesi tarafından gençlerin yaz tatillerini spor yaparak geçirmeleri için 8 branşta futbol, voleybol, basketbol, Ritmik Jimnastik, Taekwondo, Tenis, Aletli Jimnastik, Atletizm branşlarda spor  hizmeti verilmiştir. Yaz spor okullarından 1.000 çocuk yararlanmıştır. Tüm öğrencilere ilgili branşlarına uygun spor kıyafet ve malzemesi dağıtılmış ve servis imkanı sağlanmıştır. 

  ZUMBA EĞİTİMİ
  Çocukların motor becerilerinin geliştirilmesi ve sosyalleşmeleri için uzman eğitmenlerce verilen zumba kids etkinliği ile çocukların koordinasyon, ritim duygusu, konsantrasyon, duygusal ve işitsel zekalarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Zumba eğitimleri Özen Sanat Merkezinde 250 çocuğun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

   
  23 NİSAN ÇOCUK SOKAĞI
  Çekmeköy Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan Mahallesi Görkem Sokakta Çekmeköy Çocuk Sokağı açtı.  17 Gün boyunca açık kalacak olan Çekmeköy Çocuk Sokağı’nda; seksek, saklambaç, topaç, misket, basketbol, futbol, satranç gibi birçok sokak oyununun yanı sıra renkli etkinlikler ve organizasyonlar çocuklar ve aileleri ile buluşuyor.

  Mimar Sinan Mahallesi’nde gerçekleşen açılışa Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK parti Çekmeköy ilçe başkanı Salih Kırıcı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve binlerce Çekmeköylü vatandaş  katıldı. 
   
   
  AQUA PARK HAVUZ KURULUMU
  Okul bahçesinde kurulan eğitim havuzları sağlandı. Bu eğitimden 5000 çocuk faydalanmıştır. Bütün çocuklara bone dağıtımı yapıldı. Tüm eğitim hocalarımız öğrencilerimize ders ve eğitim içerikli eğlence havuz sunulmuştur.
   
   
  29 EKİM CUMHURİYET KOŞUSU
  26 Ekim Cuma günü Alemdağ Stadında ortaokul ve liseli öğrencilerimizin arasında Cumhuriyet Koşusu Tamamlandı.
   
   
  ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ATLETİZM OYUNLARI
  Tüm yarışmacılara kek, meyve suyu ve tişört dağıtıldı. Dereceye girenlere kupa ve madalya verildi. Gülle uzun atlama, kısa ve orta mesafe yarışları ortaokul hocalarımızla beraber sağlandı.
   
   
  DEVLET OKULLARINA MALZEME DAĞITIMI
  Eğitime her alanda desteğini sürdüren Çekmeköy Belediyesi ilçede bulunan devlet okullarına spor malzemesi dağıttı. Taşdelen Turgut Özal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen malzeme dağıtım programına Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı, Çekmeköy İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Muhammet Kılıç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Gülder, belediye başkan yardımcıları, okul müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
   
   
  Buz Pateni
  Çekmeköy Belediyesi Bahçesinde Planlanmış Olup Kapalı Alanda Gerçekleşmiştir.  5000 Kişi Katılımıyla  Eğitmenler  Gözetiminde Buz Pateni Eğitimi Verildi. Malzeme Olarak  Tişört  Dağıtımı Sağlandı. Çekmeköy İlçesinde Bulunan Tüm Okullar Katılım Sağlamıştır.
   

   
   
  Çekmeköy Belediyesi Başkanlık Kupası Kross Yarışması
  Belediye Binası Önünde 400 Yarışmacı Ve 600 Katılımcı İle Gerçekleştirildi. Tüm Yarışmacılara T-Şhirt Hediye Edildi. Dereceye Giren Yarışmacılara Kupa, Madalya Ve Spor Malzemesi Verilmiştir.
   
   
  Tenis Turnuvası
  Milli Tenisçi Çağla Büyükakçay Ve Embe Orkestrası Şefi Behzat Gerçeker Tenis Federasyonu Kış Kategorileri Şampiyonası Ödül Töreni’nde Genç Sporcularla Buluştu.
   
   
  Kurabiye Adam Kros Duatlon Yarışlar
  Çekmeköy Reşadiye Mesire Alanı'nda Düzenlenen Yarışlarda, Yüzlerce Sporsever Ter Döktü. Koşu Ve Bisiklet Severlerin Bir Araya Geldiği Yarışta, Adaylar Kıyasıya Yarıştı. 
   
   
  Çekmeköy’ün En Hızlısı
  Çekmeköy  İlçesinde Bulunan Lise Öğrencileri Arasında Sürat Koşusu Yapılarak  Dereceye Giren Öğrencilere Madalya  Verildi.
   
   
   
  Dökümanlar
 • Müdürlük KVKK Aydınlatma Metni

  GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK

  6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

  AYDINLATMA METNİ

  T.C. Çekmeköy Belediye Başkanlığı, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ (“KVKK”) uygun olarak gerekli her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler. 

  A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı,Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

  Çekmeköy Belediyesi’nin, veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

  • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

  Veri İşleme Amacı

  İşlenen Kişisel Veriler

  Veri İşleme Şartları

  Veri Toplama Yöntemleri

  Binicilik işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla

  Başvuru Formu

  TCKN

  Anne-Baba Adı

  Ad Soyad

  İmza

  Fotoğraf

  Beden Bilgisi

  Veli Muvafakatnamesi

  m. 5/2-c, e ve f.

  Kişinin kendisinden, seri noktalardan ve okullardan form ve liste aracılığıyla (Otomatik olmayan yollarla)

  İzcilik işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla

  Adı Soyadı

  Telefon Numarası

  Adres

  İmza

  TCKN

  Fotoğraf

  m. 5/2-c, e ve f.

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi internet adresindeki form aracılığıyla (Kısmen otomatik yollarla)

  Buz Pateni Pisti

  TCKN

  Ad, Soyad

  Adres

  m. 5/2-c, e ve f.

   

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Yüzme Eğitimleri ve Su Oyunları

  Bilgi Formu

  Adı Soyadı

  TCKN

  Başvuru Formu

  Telefon Numarası

  Adres

  Fotoğraf

  Kimlik Bilgisi

  Veli Muvaffakkatnamesi

  İmza

  m. 5/2-c, e ve f.

  Kişinin kendisinden ve seri noktalardan (Otomatik olmayan yollarla)

  Yüzme hariç Yaz/Kış Spor Okulları

  Başvuru Formu

  Ad Soyad

  Fotoğraf

  Veli Muvaffakkatname (İmza)

  Beden Bilgisi

  m. 5/2-c, e ve f.

  Kişinin kendisinden ve seri noktalardan (Otomatik olmayan yollarla)

  Halka Açık Diğer Sportif Faaliyetlerin Yürütülmesi

  Başvuru Formu

  Ad Soyad

  Veli Muvaffakkatname (İmza)

   

  m. 5/2-c, e ve f.

  İlgili kişinin kendisinden veya Muhaberattan (Otomatik olmayan yollarla)

  Spor Etkinlikleri ile İlgili Bilgi Alınması

  Ad Soyad

  Telefon Numarası

  m. 5/2-e.

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Gerçekleştirilen etkinlik ve eğitimin kurumumuz için kayıt altına alınması, tanıtım ve duyuru süreçlerinin yürütülmesi

  Fotoğraf
  Kamera Kaydı

  m.5/1, m.5/2-e, f.

  Fotoğraf, kayıt cihazı
  (Kısmen otomatik yollarla)

  Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardım Yapmak

  Dilekçe

  Ad Soyad

  Adres

  TCKN

  Telefon Numarası

  İmza

  Tescilli ve Faal olduğunu Gösterir Belge

  Lisanslı ve Faal Sporcularını Gösterir Belge

  Genel Kurul Sonuç Bildirimi

  Karar Defteri

  Vergi Borcu Yoktur Yazısı

  m. 5/2-c, e ve f.

  İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

  Talep ve Şikayetlerin Yanıtlandırılması

  Adı Soyadı

  TCKN

  Telefon Numarası

  E-Posta

  Başvuru Konusu

  m.5/2-c, ç ve e.

  İlgili kişinin kendisinden, telefon, e-posta, sözlü ve web aracılığıyla (Otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla)

  B. Kişisel Verilerin Aktarılması  

  İşlenen kişisel veriler yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir. Aktarıma ilişkin detaylı bilgi içeren tablo, aşağıda yer almaktadır:

  Veri Aktarma Amacı

  Aktarılan Alıcı Grupları

  Organizasyonun ajans firması aracılığı ile gerçekleştirilmesi

  İş ortağı ajans firması

  Tanıtım ve duyuru işlemlerinin yapılması

  Herkese açık bir şekilde sosyal medya, internet sitesi, broşür, dergi paylaşımı

  Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

  İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları

  C. İlgili Kişinin Hakları

  Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

  1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Belediyemize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır.

  Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

   

  Dökümanlar
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Haberleri