Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Müdürlük Görev Ve Çalışma Yönetmenliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çekmeköy Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu Yönetmelik, Çekmeköy Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki  ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3- Çekmeköy Belediye Meclisi kararı ile Müdürlük olarak kurulmuş olan Spor İşleri Müdürlüğüne ait bu Yönetmelik T.C. Anayasasının 124’üncü maddesine, 03/07/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14’üncü maddesinin (b) bendine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar
MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen:

a) Belediye: Çekmeköy Belediyesi’ni,

b) Başkanlık: ÇekmeköyBelediye Başkanlığı’nı,

c) Meclis: Çekmeköy Belediye Meclisi’ni,

d) Encümen: Çekmeköy Belediye Encümeni’ni,

c) Müdürlük: Spor İşleri Müdürlüğü’nü,

d) Müdür: Spor İşleri Müdürü’nü,

e) Personel: Spor İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli,

h) Yönetmelik: Bu yönetmeliği

f) Ödül Değerlendirme Komisyonu: Yönetmelik kapsamında sporculara verilecek ödülleri ve ödül verilecekleri belirlemek üzere kurulan komisyonu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık
Teşkilat
MADDE 5- Spor İşleri Müdürlüğü’nün organizasyon yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Belediye Başkanı

b) Belediye Başkan Yardımcısı

c) Müdür

d) Şef

e) Personel

Bağlılık
MADDE 6- Spor İşleri Müdürlüğü Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına
bağlıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Müdürlüğün görevleri
MADDE 7- Aşağıda belirtilen görevler, Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür;

a) Sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi vermek.

b) Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapmak ve gerekli desteği sağlamak.

c) Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlemek, her türlü profesyonel olmayan ödüllü veya ödülsüz sportif faaliyet ve organizasyonu gerçekleştirmek.

d) Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere ödül verilebilmesi için belediye meclisine teklifte bulunmak, bu yönde alınan Meclis kararlarını uygulamak.

e) Belediyeye ait yüzme havuzu, halı saha, fitness salonu, spor kompleksi vb. spor tesislerinde sportif faaliyetleri gerçekleştirmek.

f) Başta engelliler, öğrenciler ve gençler olmak üzere her kesimden insana spor ve beden eğitimi okulu, kurs vb. faaliyetleri düzenlemek.

g) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, üniversiteler, okullar, amatör spor kulüpleri diğer kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile özel hizmet projeleri geliştirmek ve işbirliği yapmak.

h) Gerektiğinde tertiplenen ulusal veya uluslararası sportif etkinliklere katılmak, mevzuat çerçevesinde gerekli desteği sunmak.

i) İlçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’ncü maddesi uyarınca ayni ve nakdî yardım yaparak gerekli desteği sağlamak.

j) Sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi vermek, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül vermek.

k) Gençlikle ilgili, her türlü sportif,  izcilik vb. faaliyetleri yapmak.

l) Gerektiği hallerde yukarı belirtilen işleri yaptırır.

Müdürlük yetkisi

MADDE 8- Spor İşleri Müdürlüğü, bu Yönetmelikte sayılan görevleri ve 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün sorumluluğu
MADDE 9- Spor İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu Yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve ivedilikle yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 10-Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Müdürlüğü Başkanlık Makamına karşı temsil eder. Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri gerçekleştirmek.

b) Belediye Başkanınca Encümene seçilmesi veya görevlendirilmesi halinde, Belediye Encümen toplantılarına üye olarak katılmak.

c) Müdürlük yönetiminde tam yetkilidir.

d) Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler ve müdürlüğe tebliğ edilen her türlü evrakı ilgili görevliye havale ederek işlerin yürütülmesini sağlamak

e) Müdürlük içi yönergeler hazırlamak ve yayınlamak.

f) Müdürlük personelinin birinci derece disiplin amiridir.

g) Spor İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.

h) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

i) Alt birim yetkilileri / personel arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

j) Personelin her türlü özlük bilgileri ve sosyal haklarını izleyerek, arşivlemek ve takip etmek üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne göndermek.

k) Müdürlük birimlerini ve çalışmalarını planlı ve programlı bir şekilde düzenlemek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek, disiplinsizliğe  ve iş barışını bozucu eylemlere müsaade etmemek, toplam kalite yönetimi ve verimlilik için çalışma şartlarını iyileştirmek ve prensipler koymak, personel için kurs ve seminerler tertip etmek.

l) Çalışma verimini arttırmak amacıyla, sportif faaliyetleri takip etmek, izlemek, bu konudaki toplantı, seminer vb. etkinliklere katılmak.

m) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek.

n) Harcama yetkilisi olarak, ilgili mevzuattan kaynaklanan iş ve işlemleri yürütmek.

o) Müdürlüğün yıllık gider  bütçesini şeflikten gelen talepler doğrultusunda hazırlayıp/hazırlatıp Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek.

p) Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan önlemleri almak, müdürlük ile ilgili hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

r) İç ve dış denetim sırasında denetçilere yardımcı olmak, yargıya intikal eden hususlarda mahkemelerce istenilen  bilgi ve belgelerin zamanında ve tam olarak gönderilmesini sağlamak.

s) Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığı’na karşı sorumludur.

t) Müdürlükte görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, düzenlenecek bir iç yönergeyle ayrıntılı bir şekilde belirtilerek, personele imza karşılığında verilmesini ve personelin bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yerine getirmesini izlemek ve denetlemek.

u)  Müdür, Ödül değerlendirme komisyonunun asli üyesidir.

Şeflerin görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 11- (1) Büro şefinin görevleri aşağıdaki gibidir;

a) Görevi gereği müdür tarafından  kendisine verilen işleri, yasalar, tüzükler, yönetmelikler ve bu Yönetmelik esaslarına göre yapar ve memurları vasıtasıyla yaptırır. Şef, işlerini plan ve programa bağlayarak bunları iyi bir şekilde yapılmasını ve zamanında bitirilmesini sağlar. Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev verir ve sonuçlarını izler, kontrol eder ve denetler. Şef, iş yerlerinin emniyetini sağlayan tedbirleri alır, sivil savunma ve yangından korunma önlemlerini sağlar.

b) Müdürlük kaleminin amiridir. Müdürlüğün  büro, bordro tahakkuk işlerinin özenle ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

c) Gelen-giden evrakların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale ve dosyalama işlemlerini yürütür. Gelen tüm belgelerin önceki belgeler ve dosyalarla bağlantısını kurar, memurları aracılığıyla sağlar ve denetler.

d) Müdürlüğün büro iş ve işlemlerinin yürütümünden ilgili memurlarla birlikte, kendisine ait görevlerden şahsen sorumludur.

e) 18/01/2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 26407 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliğinin 4’ncü maddesi (n) bendi gereğince, Müdürlüğe kayıtlı demirbaşları alır kayıtlı eşyaları korur, kullanım yerlerine teslim eder, kayıtlarını tutar, belge ve cetvellerini düzenleyerek sene sonu dökümü ve sayımını yapar.

f) Müdürlük kalemindeki, zimmet, fihrist, gelen evrak, giden evrak kayıt defterleri ile Müdürlükçe gerekli görülecek diğer defterlerin düzenlenmesi ve işlenmesi işlemlerini şahsen veya memurlar vasıtası ile yürütür.

   (2) Spor işleri şefinin görevleri aşağıdaki gibidir;

a) Görevi gereği müdürlükçe kendisine tevdi edilen  işleri, yasalar, tüzükler, yönetmelikler ve bu Yönetmelik esaslarına göre yapar ve memurları vasıtasıyla yaptırır. Şef, işlerini plan ve programa bağlayarak bunların tam ve zamanında yapılmasını sağlar.

b) 7’nci maddede belirtilen görevlerle ilgili olarak Müdür tarafından verilen talimatları yerine getirmek ve emrindeki personel eliyle yerine getirilmesini sağlamak.

Evrak Kayıt personelinin görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 12- Evrak kayıt personelinin görevleri aşağıdaki gibidir;

a) Spor İşleri Müdürünün ve şefin kendilerine tevdi ettikleri görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludurlar.

b) Spor İşleri Müdürünün ve şefin gerek vermiş olduğu diğer görevleri yerine getirir.

c) Spor İşleri Müdürlüğüne ait yazıları  itinalı bir şekilde hazırlamak, karar suretlerini çıkarmak, bilgisayar ve tüm yazı işlerini yürütmek.

d) Belediyenin müdürlükleri ile resmi kurumlar, şahıslar ile kar amaçlı ve kar amaçsız organizasyonlardan gelen her çeşit evrakı  zimmetle kaydını yapmak, işlemi tamamlanan evrakları zimmetle Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmek.

e) Müdürlüğe gelen evrakın kayıt işlemini yaparak, var ise ilgili dosyası ile birleştirerek müdüre tevdi etmek, müdür tarafından havale edilen evrakı ilgili müdürlük personeline tevdi etmek.

f) Spor İşleri şefinin mevcut bulunmadığı hallerde onun görev alanındaki tüm görev ve sorumluluklar müdürün görevlendireceği memur veya memurlar eliyle yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası

MADDE 13- Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler zimmet defterine veya elektronik ortamda kaydı yapılarak tebliğ alan personel tarafından havale edilmek üzere müdüre sunulur.

MADDE 14-Spor İşleri Müdürlüğü’ndeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

MADDE 15-Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadırlar. Müdürlükte düzenli olarak tutulacak evrak, defter ve dosyalar aşağıda belirtilmiştir.

a) Gelen Evrak Defteri

b) Giden Evrak Defteri

c) Zimmet Defteri

d) Personel İmza Defteri

e) Gelen Giden Evrak Defteri

f) Personel Özlük Dosyası

g) Ayniyat Kayıtları

BEŞİNCİ BÖLÜM
Spor Alanında Ödül, Başvurular,
Değerlendirme, Ödüllerin Verilmesi ve Nakdi yardım

Ödüle Aday Olma Koşulları
MADDE 16 – Ödüle aday olma koşulları aşağıdaki şekildedir.

a) Çekmeköy ilçesinde faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri, bu kulüplerin lisanslı sporcuları ve Çekmeköy ’de ikamet eden ferdi lisanslı sporcuları kapsar.

b) Ferdi ve takım sporlarında kulüp lisanslı sporcuların,  ferdi branşlarında sporcuların başarılı olmaları (milli takım adına) ve bu başarılarını uluslararası federasyonların tanıdığı en az 8 ülkenin katılımıyla gerçekleşmiş olan organizasyonlardaki başarısını ilgili ulusal federasyon, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından belgelenmiş olması durumunda, bu ödüle aday olabilir ya da aday gösterilebilirler.

c) Tüm spor branşlarında birinci olan sporcuların kulüpleri, ilk üç derecede başarı elde ederek kürsüye çıkan, kulüp, kulüp lisanslı sporcular ve lisanslı bireysel sporcular ödüllendirilir.

d) Bireysel branşlardaki 2’ li takım ve 3’ lü takım dışındaki takım yarışmalarına ödül verilmez.

e) Ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece yapan sporculara ve kulüplere yılda yalnızca 1 (bir) kez ödül verilir.

f) Uluslararası müsabakalarda sporcuların milli takım adına yarışması ve milli sporcu olduğuna dair resmi yazı ibraz etmesi zorunludur.

g) Kulüp lisanslı sporcular ve ferdi lisanslı sporcular bu ödüle aday olabilmeleri için Çekmeköy  ilçesinde ikamet ettiklerini nüfus müdürlüğünden yada muhtarlıktan ilgili yerde oturmaya başladığı gün, ay, yıl belirtilerek  alınacak imzalı ve mühürlü ikametgah belgesini ve/veya Yerleşim Yeri Belgesini ibraz etmek zorundadır.

h) Çekmeköy ilçesinde ikamet etmeyen kulüp lisanslı sporcuların ödül alabilmeleri için son 1 yıl buyunca Çekmeköy ilçesinde faaliyet gösteren kulüplerde lisanslı sporcu olduklarını kulüp lisans döküm cetveli ile belgelemek zorundadırlar. (Sporcu transferleri hariç lisanslı olarak kulüpte ilk defa spora başlayanlarda’ da bu süre 1 (bir) yıldır. Bu sporcular spor kulübünde ilk defa spora başladıklarını belgelemek zorundadırlar.

i) Ödül talep eden Ferdi Lisanslı sporcuların lisansında, ferdi ibaresi yazma şartı aranır.

j) Bu ödül yönetmeliğinden ferdi lisanslı sporcuların antrenörleri yararlanamaz.

k) Bu yönetmelikten başarı durumlarını belgeleyemeyenler, lisans ve kimlik fotokopileri ile banka hesap numaralarını bildirmeyenler yararlanamaz.

l) Evrak teslim tarihi her yılın Aralık ayının birinci günü mesai bitimine kadardır. Bu tarihten sonra gelen evraklar yasal mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilecektir

m) Özel turnuvalar işbu ödül yönetmeliğe tabi değildir.

n) Çekmeköy ilçesinde bulunan tüm amatör spor kulüpleri ödül yönetmeliğinde bulunan nakdi ve ayni yardımlar için Çekmeköy Amatör Spor Kulüpleri Birliği Destekleme Derneği (Kulüpler Birliği) aracılığı ile Müdürlüğe başvurmaları halinde ödüle aday olabilirler.

Futbol Dışı Amatör Spor Kulüpleri, Sporcularından istenen gerekli evraklar;
MADDE 17- Ödül talep eden Kulüp ve sporcular aşağıdaki belgeleri spor işleri müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar. Belgeleri teslim etmeyen veya eksik olarak teslim edenlere ödül/ödenek (nakdi ve ayni) yapılmaz.

 1. Ödül talep dilekçesi.
 2. GSGM, TFF, federasyondan ayrıntılı olarak müsabakaya katılım belgesi (müsabaka adı, müsabaka ili, tarihi ve katılan kulüp adı, sporcu adı, derecesi vs.)
 3. Müsabakaya katılan sporcuların lisans fotokopisi (ödül alacağı yıla ait)
 4. Müsabakaya katılan sporcunun kimlik fotokopisi
 5. İlk defa kulüp lisanslı olarak ödül alacak sporcular için GSGM den ilgili kulüpte spora başladığına dair yazı veya sporcu sicil döküm cetveli.
 6. İkametgâh belgesi ve kulüp lisans döküm cetveli.
 7. Uluslararası müsabakalarda yarışan sporcular için millilik belgesi veya milli takım adına yarıştığını belirten resmi yazı.
 8. Banka hesap cüzdan fotokopisi (İBAN nolu)

Ödül Değerlendirme Komisyonu
MADDE 18- Yönetmelik kapsamında sporculara verilecek ödülleri değerlendirmek üzere; Spor İşleri Müdürlüğü’nden sorumlu  Belediye Başkan Yardımcısının Başkanlığında;

 1. Spor İşleri Müdürü,
 2. Mali Hizmetler Müdürü,
 3. Hukuk İşleri Müdürü,
 4. Yazı İşleri Müdürü,
 5. Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün,

Katılımı ile Ödül Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.           

Ödül Değerlendirme Komisyonu ödül talebi halinde salt çoğunluk ile toplanır. Karar, oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Komisyon Başkanının bulunduğu tarafın kararı geçerlidir.

Ödüllerin Dağıtımı ve Ödüllerin Şekli
MADDE 19- Bu yönetmelik kapsamında ödüller, Belediye Meclisinin yıllık Kararına istinaden  Ödül Değerlendirme Komisyonunun kararı ile verilir.

 1. Bu yönetmelikle, bütün spor branşları için sezon bir yıl olarak kabul edilecektir.
 2. O sezon sonunda bir spor dalında ve o spor dalının farklı kategorilerinde ki resmi organizasyonlarda aynı sporcuların veya takımların elde ettiği en büyük başarılar ödüllendirilecektir.
 3. Bir sporcu ulusal veya uluslararası yarışmalarda tek bir spor dalından ödül alabilir.
 4. Takım sporlarından olan basketbol, voleybol ve hentbol branşlarından herhangi biri için federasyon tarafından oluşturulan lig müsabakalarına 3 farklı kategoride katılıp ligini tamamlayan spor kulüplerine spor müdürlüğünün (komisyon) belirleyeceği miktarda yapılır.
 5. Ödüller bir defada verilebileceği gibi taksitler halinde de verilebilir,
 6. Çekmeköy Belediyesi Amatör Sporlar Başarı ve Ödül Yönetmeliğine istinaden yıl içerisinde dağıtılacak olan Nakdi Ödemeler (toplam ödül miktarı) 02/08/2013 tarihli ve 28726 sayılı “5393 belediye kanunu 14. Maddesi birinci fıkrası gereği bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden tahakkuk eden miktarın binde on ikisini geçemez. Ödül ödemeleri evrak kayıt sistemine göre öncelik sırası verilerek ödenir.
 7. On sekiz yaşından küçük ödül almaya hak kazanmış sporcuların ödülleri veli veya vasisine ödenir.
 8. Ferdi sporlarda, Federasyonların düzenlediği başarı gösteren ihtiyaç sahibi sporculara spor müdürlüğünün belirleyeceği miktarlar oranında nakdi ve ayni yardım yapılır.

Nakdi ve ayni yardımlara ilişkin genel esaslar
MADDE 20- Çekmeköy Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen şartları taşıyan amatör spor kulüplerine, nakdi ve ayni yardımda bulunulabilir. Yardımlarla ilgili uygulamalara ait genel esaslar şunlardır;

 1. Yardımlar nakdi ve ayni yardım şeklinde yapılır,
 2. Nakdi ödeme; spor kulüplerinin ilgili spor branşlarında sezon içinde başarı gösteren ve sezon vizesi güncel olarak ilgili federasyonlarından onanmış olan spor kulüplerine yapılır.
 3. Nakdi ve ayni yardımların yapılabilmesi için her yıl Belediye gider  bütçesine bir yıl önceki genel bütçe vergi gelirlerinden Belediyemiz için tahakkuk eden miktarın binde onikisinden  “ilgili kanun maddesinin değişmesi halinde yeni hali uygulanır”, fazla olmamak şartı ile ödenek konulur ve belediye meclisince onaylanır,
 4. Nakdi ve ayni yardım taleplerinin karşılanmasında; Belediyenin mali durumu, kamu yararı, toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlanması ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunmasına yönelik, hizmetin ivediliği, muhtaç olma becerisi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır,
 5.  Nakdi ve ayni yardımların yapılmasında temel amaç; sporu desteklemek ve sporcuları teşvik etmek, sportif yarışmalarında ilçemizi ferdi ya da ekip olarak temsil edecek sporcu ve takımlara destek olmak, bölgesel, ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılım düzeyine göre başarı faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin, yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere sportif faaliyetlerini yürütmeye yardımcı olmak ve sporcular ile spor kulüplerinin sürdürülebilir başarı sergilemelerini sağlamaktır.

Ödeme şekli
MADDE 21- Ödeme şekilleri aşağıdaki gibidir;

a) Ferdi lisanslı ve kulüp lisanslı sporculara ödül ödemeleri sporcuların kendi adına olan banka İBAN nolu  hesabına.

b) Kulüp ödül ödemeleri kulüp adına kayıtlı olan banka İBAN no hesabına.

c) İstanbul dışı Türkiye Şampiyonası il dışı müsabakaya katılım (futbol dışı mücadele sporları) ödülleri spor kulübü İBAN  nolu hesabına,

d) Amatör spor kulüpleri ödül ödemeleri spor kulübü İBAN nolu hesabına yatırılır.

e) Hesaplar Türkiye’deki bankalarda açılmış olmalıdır.

ALTINCI BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon
Müdürlük birimleri arasında işbirliği
MADDE 22-Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

a) Müdürlüğe gelen tüm evraklar işlem yapıldıktan sonra konularına göre dosyalanır ve Müdüre bilgi verilir..

b) Müdür, evrakları  bilgi ve gereği için ilgili personele havale eder.

c) Müdürlük  çalışanları; ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği zimmetlerinde bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir-teslim yapmak zorundadırlar. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

d) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkiler
MADDE 23- Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür.

a) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve  Belediye Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Belediye Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

YEDİNCİ BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme
Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem
MADDE 24- Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

a) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

b) Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

Arşivleme ve dosyalama
MADDE 25- Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Denetim
Denetim ve disiplin hükümleri
MADDE 26-Spor İşleri Müdürü, Müdürlük personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli Ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 27-İşbu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 28- Bu yönetmelik Çekmeköy Belediye Meclisince uygun bulunduktan sonra, ilgili Meclis Kararının Müdürlüğe tebliğ tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Dökümanlar