Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Müdürlük KVKK Aydınlatma Metni

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü İşlemlerinde Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik
Aydınlatma Metni

 

            Değerli vatandaşlarımız, Çekmeköy Belediyesi olarak kamusal hizmetlerimizi ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek, vatandaşlarımıza hizmet vermek, bilgilendirmek, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek gibi süreçlerimizde sizlere ait kişisel verileri işleyebilmekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak Çekmeköy Belediyesi tarafından işlenmektedir. Kişisel verilerinizi genel ilkelere uygun olarak işlediğimizi ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri aldığımızı belirtmek isteriz. İşbu aydınlatma metni Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Ne Tür Veriler Topluyoruz?

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün süreçlerinde işlediğimiz kişisel veriler şunlardır;

o   Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad, anne-baba adı, imza, doğum tarihi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, kimlik fotokopisi, imza sirküsü)

o   İletişim bilgileriniz (Telefon numarası, adresi, elektronik posta adresi)

o   Finansal bilgileriniz (Teminat mektubu, Vergi/SGK borcu yoktur yazısı)

o   Beden bilgileriniz (Beden bilgisi)

o   Görsel ve işitsel bilgileriniz (Fotoğraf)

o   Sağlık bilgileriniz (Sağlık raporu, kan grubu, idrar ve hepatit testi)

o   Hukuki işlem bilgileriniz (Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler),

o   Diğer bilgileriniz (Lisanslı ve faal sporcularını gösterir belge, vergi levhası, ticari sicil gazetesi, tesis/randevu gün ve saati, ihaleden men durumu, sözleşme, veli muvafakatname)

 

Bu Verileri Nereden Alıyoruz?

İşlemiş olduğumuz verileri;

o   Kurumumuza iletmiş olduğunuz dokümanlar ve sözlü bildirimleriniz aracılığıyla otomatik olmayan yollarla,

o   Çeşitli dilekçe, sözleşme, form, tutanak aracılığı ile otomatik olmayan yollarla,

o   Kurum personelimizce gerçekleştirilen denetimlerde personelimizce otomatik olmayan yollarla,

o   İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla,

o   Elektronik posta, telefon gibi araçlarla kısmen otomatik yollarla,

o   İnternet adresimiz, sosyal medya hesaplarımız, Seri Nokta merkezlerimiz ve bu alanlarda yer alan formlar aracılığıyla otomatik yollarla, elde etmekteyiz. İlgili kişilerin, yakınlarına ve/veya üçüncü kişilere ait kişisel verileri paylaşmaları durumunda bu kişileri bilgilendirdiği ve gerekli hallerde açık rızalarını aldığı kabul edilir.

 

Bu Verileri İşlemekteki Amaçlarımız Neler ve Hangi Hukuki Şarta Dayanıyoruz?

Kanun kapsamında öngörülen veri işleme şartları şunlardır;

o    Açık rızanın varlığı (“m.5/1”, “m.6”)

o    Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”),

o    Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”)

o    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”),

o    Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”),

o     İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”),

o    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”),

o    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

 

Elde ettiğimiz bu verileri şu amaçlarımızı gerçekleştirmek için sizlerden talep etmekteyiz:

o   Kimlik bilgilerinizi,

o   Kimliğinizi tespit etmek, evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma veya kurum olarak sosyal ve kültürel etkinlik düzenleme, spor etkinlikleri düzenleme, yaz/kış spor okulları süreçlerini yürütme, eğitim-kurs süreçlerini yürütme, katılımcıların başvurularını alma, bilgilendirme iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi, katılımcılarımızın tanınması amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Müdürlüğümüz kapsamında yer alan kiralama süreçlerini yürütmek, kayıt oluşturmak amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, sportif alanlarda yardım süreçleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Tedarikçilerimiz ile ön görüşme, ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

o   18 yaş altı gençlerimizin sosyal ve kültürel etkinliklerimize başvurularının alınması, kayıt oluşturulması, veli muvafakatlerinin alınması, veli ile iletişim ve bilgilendirme işlemlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

o   İletişim bilgilerinizi,

o   Kimliğinizi tespit etmek, evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma veya kurum olarak sosyal ve kültürel etkinlik düzenleme, spor etkinlikleri düzenleme, yaz/kış spor okulları süreçlerini yürütme, eğitim-kurs süreçlerini yürütme, katılımcıların başvurularını alma, bilgilendirme iş ve işlemlerimizin yürütülmesi, yerine getirilmesi, katılımcılarımızın tanınması amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Müdürlüğümüz kapsamında yer alan kiralama süreçlerini yürütmek, kayıt oluşturmak amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, sportif alanlarda yardım süreçleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Tedarikçilerimiz ile ön görüşme, ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o    Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   18 yaş altı gençlerimizin sosyal ve kültürel etkinliklerimize başvurularının alınması, kayıt oluşturulması, veli muvafakatlerinin alınması, veli ile iletişim ve bilgilendirme işlemlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek duyurularının vatandaşlarımızla paylaşılması amacıyla (m.5/1)

o   Finans bilgilerinizi,

o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, sportif alanlarda yardım süreçleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Tedarikçilerimiz ile ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

o   Müdürlüğümüz kapsamında yer alan kiralama süreçlerini yürütmek, kayıt oluşturmak amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Beden Bilgilerinizi,

o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma veya kurum olarak düzenlenen süreçlerde katılımcılara ekipman temini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Görsel ve İşitsel Bilgilerinizi,

o   Kimliğinizi tespit etmek, evrak kayıt süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma veya kurum olarak sosyal ve kültürel etkinlik düzenleme, spor etkinlikleri düzenleme, yaz/kış spor okulları süreçlerini yürütme, eğitim-kurs süreçlerini yürütme, katılımcıların başvurularını alma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/1),

o   Etkinlik, kurs, eğitim vb. süreçlerimizin tanıtımı, vatandaşlarımızın hizmetlerimiz kapsamında bilgilendirilmesi amaçlarıyla (m.5/1)

o   Sağlık Bilgilerinizi,

o   Müdürlüğümüze ait yönetmelikler, faaliyet kapsamımız, ilgili mevzuat kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışma veya kurum olarak düzenlenen spor etkinlikleri, spor okulları süreçlerini yürütme, katılımcıların sağlık açısından katılımının uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla (m.6),

o   Hukuki İşlem Bilgilerinizi,

o   Kurumumuzda yer alan diğer birimler ve yetkili kurumlar ile koordinasyon, ortak süreç yürütülmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, destek sağlama amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e),

o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

o   Diğer bilgilerinizi,

o   Müdürlüğümüz yetki alanı dahilinde gerçekleştirilen başvurularda talep doğrultusunda işlemleri yürütmek, sportif alanlarda yardım süreçleri yürütmek, ilgili kişiye talebi ve/veya talep sonucu hakkında bilgi vermek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Tedarikçilerimiz ile ihale ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla (m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f),

o   Yetkili kamu kurum ve kuruluşlara karşı bilgi verme, bildirimde bulunma yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f)

o   Müdürlüğümüz kapsamında yer alan kiralama süreçlerini yürütmek, kayıt oluşturmak amacıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

o   18 yaş altı gençlerimizin etkinlik, eğitim, kurs, atölye, yarışma gibi sosyal ve kültürel etkinliklerimize başvurularının alınması, kayıt oluşturulması, veli muvafakatlerinin alınması, veli ile iletişim ve bilgilendirme işlemlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (m.5/2-e, m.5/2-f),

işlemekteyiz. Bu verileri işlerken dayandığımız veri işleme şartları parantez içerisinde belirtilmiştir.

 

Verileri Kimlerle Paylaşıyoruz?

İşlemiş olduğumuz kişisel verileri;

o   İlgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bildirim gerçekleştirilmesi amacıyla görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

o   Yasal süreçlerin takip edilmesi ve/veya yürütülmesi amacıyla hizmet alınan tedarikçilerimize, yetkili kurum ve kuruluşlara,

o   İş süreçlerinin yürütülmesi, takibi, denetimi amaçlarıyla hizmet alınan tedarikçilerimize, yetkili kurum ve kuruluşlara,

o   İlgili kişi talebine ilişkin iş süreçlerinin yürütülmesi, işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara

o   Gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinlik, spor etkinlikleri, eğitim-kurs vb. süreçlerde sürecin yürütülmesi, takibinin sağlanması amaçlarıyla ortak süreç yürütülen kişi, kurum ve iş ortaklarımıza,

aktarabilmekteyiz. Belirtilen üçüncü kişiler dışında kişisel verilerini ilgisiz ve yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşmamaktayız.

 

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Kişisel verileriniz işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla bağlantılı ve ölçülü bir şekilde genel ilkelere uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Kişisel verilerin güvenliği için Kanun kapsamında öngörülen her türlü teknik ve idari tedbir almaktayız. Kişisel verilerinizi işleme amacı ve sebebi, ilgili mevzuatın gerektirdiği süre ve hukuki yükümlülüklerimiz gibi unsurları gözeterek saklamaktayız.

 

Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir

İlgili kişiler, kurumumuza başvuruda bulunarak;

o   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

o   Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

o   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

o   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

o   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

o   Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

o   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

o   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.cekmekoy.bel.tr/sayfa/kvkk-basvuru-formu adresinde yer alan formu kullanarak iletebilirsiniz. Talepleriz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

 

İnternet Sitesi            : https://www.cekmekoy.bel.tr/

Telefon Numarası     : 0 216 600 06 00

E-Posta Adresi          : info@cekmekoy.bel.tr

Adres                         : Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy/İstanbul

 

Dökümanlar