Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

E Belediye Aydınlatma Metni

7 ay önce

   Değerli vatandaşlarımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Çekmeköy Belediyesi tarafından bazı kişisel verileriniz işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. Belediyemizce işlenen kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, hizmet faaliyetlerimizden faydalanan vatandaşlarımız dahil, T.C. Çekmeköy Belediye Başkanlığı bünyesinde ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin Kanun’a uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. 

1. Kişisel Verilerin Toplanmasında Hangi Yöntemleri Kullanıyoruz?

   Kişisel verileriniz; https://www.cekmekoy.bel.tr/ internet sitemiz ve diğer kurumsal internet sitelerimiz, e-belediye işlemleri, e-devlet ile ilişkili gerçekleştirilen işlemlerde e-devlet bağlantısı, fiziki başvuru, e-posta, çağrı merkezlerimiz aracılığı ile otomatik yollarla toplanmaktadır.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi 

   Üyelik aşamasında ve işlem gerçekleştirirken belirteceğiniz kişisel verileriniz; 

Üyelik tanımlama ve kimlik kontrolü işlemlerini gerçekleştirmek,

Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerin vatandaşlarımız tarafından online bir şekilde kolaylıkla yürütülmesini sağlamak, 

Borç sorgulama, ödeme, bilgi güncelleme, çeşitli proje/beyan başvurularında bulunma, evrak takip işlemlerini gerçekleştirme, talep-şikayet-önerileri iletme gibi detaylı işlemlerinizin kolaylıkla gerçekleştirilmesini sağlamak

Belediye Kanunu uyarınca, belediyemize verilen görev ve hizmetleri yürütebilmek ve vatandaşlarımız tarafından yapılan başvuruları sonuçlandırmak,

Vatandaşlarımız tarafından gerçekleştirilen işleme dayanak olacak süreçleri kayıt altına almak, işlemle bağlantılı ve gerekli belgeleri düzenlemek, 
amaçlarıyla Kanun’da yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartları kapsamında işlenmektedir. Üyelik esnasında belirteceğiniz ve “**” bulunan bilgilerinizi ise belirtme zorunluluğunuz bulunmamakta olup, çık rızanız ile işlenecektir. Rızanızın bulunmaması halinde ilgili alanları doldurmamanız gerekmektedir.  

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

   Kişisel verileriniz;

İlgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bildirim gerçekleştirilmesi amacıyla görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

Yasal süreçlerin takip edilmesi ve/veya yürütülmesi amacıyla hizmet alınan tedarikçilerimize, yetkili kurum ve kuruluşlara,

İş süreçlerinin yürütülmesi, takibi, denetimi amaçlarıyla hizmet alınan tedarikçilerimize, yetkili kurum ve kuruluşlara,

İlgili kişi talebine ilişkin iş süreçlerinin yürütülmesi, işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

4. İlgili Kişinin Hakları

   İlgili kişiler, kurumumuza başvuruda bulunarak;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 
haklarına sahiptir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.cekmekoy.bel.tr/sayfa/kvkk-basvuru-formu adresinde yer alan formu kullanarak iletebilirsiniz. Talepleriz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

 

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023, Çarşamba
Dökümanlar
#NeGüzelsinÇekmeköy

Mobil Uygulamalarımız

Çekmeköy Belediyesi Android Uygulaması Çekmeköy Belediyesi IOS Uygulaması