Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

KVKK Açık Rıza Beyanı

3 hafta önce

T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

Çekmeköy Belediyesi tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni ve Çekmeköy Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,

Kişisel verilerin veri sorumlusu sıfatıyla Çekmeköy Belediyesi’nin vatandaşlara sunmuş olduğu hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ilgili müdürlüklerden bilgi ve belgelerin temin edilmesi, evlilik, sosyal yardımlaşma, etkinlikler, cenaze işlemleri vb. belediyecilik faaliyetlerini yürütülebilmesi, eğitim faaliyetleri kapsamında kreş, spor okulları, etüt merkezleri ve diğer kurslar için kayıt yapılabilmesi ve çocuklarımız ve veliler ile iletişim kurulabilmesi, hizmetler ile ilgili vatandaşların bilgilendirilmesi, şikâyet, istek ve önerilerin değerlendirilmesi, sosyal yardım alacak vatandaşın belirlenmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi, kamu ve iş güvenliklerinin sağlanması amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Çekmeköy Belediyesi tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Çekmeköy Belediyesi tarafından; Çekmeköy Belediyesi çalışanlarına, görevlilerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Çekmeköy Belediyesi’nin birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Çekmeköy Belediyesi’ne başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi https://www.cekmekoy.bel.tr/sayfalar/kvkk  adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Merkez Mah. Pirireis Cd. No:5 Çekmeköy/İSTANBUL adresinde bulunan Çekmeköy Belediyesi’ ne kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Çekmeköy Belediyesi ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Çekmeköy Belediyesi’ne bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dâhil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı;

 

Dökümanlar
#NeGüzelsinÇekmeköy

Mobil Uygulamalarımız

Çekmeköy Belediyesi Android Uygulaması Çekmeköy Belediyesi IOS Uygulaması