Çekmeköy Belediyesi Seri Nokta

KVKK Aydınlatma Metni

2 yıl önce

T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

Çekmeköy Belediyesi, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak gerekli her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye işbu aydınlatma metninden ulaşabilirler.

Ayrıca, müdürlükler özelinde yürütülen faaliyetlerde kişisel veri işlenmesine yönelik olarak lütfen müdürlük özelinde oluşturulan aydınlatma metnini inceleyiniz.

Çekmeköy Belediyesi olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem gösteriyoruz.

A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı,Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Çekmeköy Belediyesi’nin, veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır

  • Açık rızanın varlığı (“m.51, m.62”).
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.52-a, m. 63”),
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.52-b”).
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.52-c”).
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.52-ç”).
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.52-d”).
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.52-e”).
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.52-f”).

Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Şartları

Veri Toplama Yöntemleri

İhale ve sözleşme işlemlerinin yürütülmesi

Adı Soyadı
Telefon Numarası
Adres
İmza
TCKN
Vergi Levhası
Borcu Yoktur Yazısı
İmza Sirküleri
Ticari Sicil Gazetesi
İhaleden Men Durumu
Teminat Mektubu
Sözleşme
Mesleki Yetkinlik Belgesi
Oda Kayıt Belgesi
Diploma
SGK Borcu
Adli Sicil Kaydı
Yıllık Bilançosu
Gelir Tablosu
Birim Fiyat Teklif Mektubu
Kapasite Raporu
Satış Yetki Belgesi
Kalite Belgeleri

m. 5/2-a, c, ç, e ve f. m. 6/2

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile Birlikte Vatandaşların Yazılı Taleplerinin Değerlendirilmesi

Dilekçe
Adı Soyadı
Adres
Telefon Numarası
TCKN
İmza
Talep Konusu

m. 5/2-a, ç, e ve f.

İlgili kişinin kendisinden, kurum içi kaynaklardan (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Program Katılımı Süreci

Katılım Formu
Adı Soyadı
Unvan
İmza
TCKN
Telefon Numarası
E-Posta

m. 5/2-e ve f.

Program katılım başvuru formundan (Otomatik olmayan yollarla)

Proje Yönetimi Süreçleri/Gizlilik Sözleşmesi Hazırlanması

CV
Adı Soyadı
Telefon Numarası
Adres
TCKN
Mesleki Yetkinlik
Eğitim Durumu
Fotoğraf
Hesap Numarası

m. 5/2- e ve f.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Randevu Taleplerinin Değerlendirilmesi

Adı Soyadı
Telefon
Adres
Randevu Talep Konusu
CV

m. 5/2-e ve f.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Resmi Törenlerin Hazırlığı Yapılması

Ad Soyad
Telefon
Unvan
E-Posta

m. 5/2-e ve f.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Belediye Başkanının Temsil Edilmesi

Ad Soyad
Telefon
Cenaze- Nikah Bilgileri

m. 5/2-e ve f.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Anma Programları Düzenlenmesi

Adı Soyadı
Telefon Numarası
E-Posta

m. 5/2-f.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Evrak Kayıtlarının Yapılması, dilekçe ve evrak yönetim işlemleri

Adı Soyadı
Telefon Numarası
TCKN
Adres
E-Posta

m.5/2-e ve f.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Resmi Evrak Takibinin Sağlanması, Evrak Doğrulaması

TCKN
Evrak Tarihi
Evrak Sayı
İsim/ Unvan

m.5/2-e ve f.

Web site üzerinden (Otomatik yollarla)

Vergi Affı Kontrol ve Ön Başvuru İşlemlerinin Yürütülmesi

TCKN
Vergi No
Belediye Sicili
Cep Telefonu
E-Posta Adresi
Dilekçe Tarihi

m.5/2-e

Web site üzerinden (Otomatik yollarla)

Dilekçelerin İşleme Alınması

Dilekçe
Adı Soyadı
Telefon Numarası
Adres
İmza
TCKN
E-Posta
Dilekçe Konusu
Vekaletname (Kimlik Fotokopisi)

m.5/2-a ve e.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

e-Belediye Üyelikleri

Adı Soyadı
TCKN
Doğum Tarihi
E-Posta
Cinsiyet
Anne Adı-Baba Adı
Adres
Meslek
Şifre
Uyruk
Pasaport Numarası
Belediye Sicil Numarası
Güvenlik Soru-Cevabı

m. 5/2-e, ç ve f.

İlgili kişinin kendisinden, portal üzerinden (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Mevcut Borç Sorgulama Ve Online Ödeme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

TCKN
Vergi No
Sicil No
Banka Bilgisi

m. 5/2-e ve f.

Web site üzerinden (Otomatik yollarla)

Yapı Ruhsatı İşlemleri

Dilekçe
Adı Soyadı
İmza
Telefon Numarası
TCKN
Adres
Tapu

m. 5/2-ç ve e.

Kurum kaynaklarından (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Yıkım Ruhsatı (vatandaş)

Adı Soyadı
Dilekçe
İmza
Adres
Tapu
TCKN
Telefon Numarası
Vekaletname (Kimlik Fotokopisi)
Harç Makbuzu

m. 5/2-ç ve e.

Kurum kaynaklarından (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla)

Kaçak Yapı Tespiti
Yapı Tatil Tutanağı

Ad Soyad
TCKN (Kaçak Yapı Sahibi)
İmza

m.5/2-ç ve e

Tutanaktan (Otomatik olmayan yollarla)

Kaçak Yapı Tespiti
Tebliğ İlmühaberi

Ad Soyad
TCKN- Adres (Kaçak Yapı Sahibi)
İmza

m.5/2-ç ve e.

Kurum kaynaklarından (Otomatik olmayan yollarla)

Sıhhi Müesseseler için Ruhsat Alımı/ Gayri Sıhhi Müesseseler için Ruhsat Alımı/ Umuma Açık Müesseseler için Ruhsat Alımı

Başvuru Formu
(Adı Soyadı
TCKN
Telefon Numarası
Adres)
İmza
Kimlik Fotokopisi
Tapu
Vergi Levhası
Kira Kontratı
Ticaret Odası Kaydı
Yangın Söndürme Cihazı Faturası
İtfaiye Raporu (Sıhhi)
Muvaffakkatname
Emlak Beyanı
Ustalık Belgesi
Harç Ücreti
Kolluk Görüşü

m. 5/2-a, ç ve e.

Başvuru formu (Otomatik olmayan yollarla)

Kent Bilgi Sistemi İşlemlerinin Yürütülmesi

Adı Soyadı
TCKN
Adres
Kimlik
Telefon Numarası

m. 5/2-e ve f.

Web Portalı üzerinden (Kısmen otomatik yollarla)

Seri Nokta Çözüm Merkezi-Vergi Borcu Sorgulama

Ad Soyad
TCKN
Telefon Numarası
Vergi Borcu

m. 5/2-a, e ve f.

Çağrı merkezi aracılığıyla (kısmen otomatik yollarla)

Seri Nokta Çözüm Merkezi-Organizasyon Kayıtlarının Alınması

Ad Soyad
Telefon Numarası
TCKN

m. 5/2-e ve f.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Çağrı Merkezi-Şikayet, Talep, Öneri ve Bilgilendirme

Ad Soyad
Telefon Numarası
TCKN
Şikayet-Talep Konusu

m. 5/2-a, e ve f.

Çağrı merkezi aracılığıyla (kısmen otomatik yollarla)

Çağrı Merkezi-Anket Çalışması

Ad Soyad
Telefon Numarası
TCKN
Şikayet-Talep Konusu

m. 5/2-e ve f.

Çağrı merkezi aracılığıyla (kısmen otomatik yollarla)

Yazılı ve Görsel Faaliyetlerin Yürütülmesi (Medya)

Ad Soyad
Unvan
Görüntü
Ses

m.5/1

İlgili kişinin kendisinden, kamera aracılığıyla (Otomatik olmayan ve otomatik yollarla)

Yazılı ve Görsel Basın Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Ödüllü Yarışmalar-Kitap

Ad Soyad (Çocuk-genç)
Telefon Numarası (Veli)
Adres (Veli)

m.5/2-e ve f.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Yazılı ve Görsel Basın Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Ödüllü Yarışmalar-Sinema-Konser

Ad Soyad (Genç)
Telefon Numarası
TCKN
Adres

m.5/2-e ve f.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Meclis Toplantı İşlemleri

Tutanak
Ad Soyad
Unvan
İmza

m.5/2-f

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Stratejik Plan Paydaş Anketi Çalışmaları

Adı Soyadı
Telefon Numarası
Dernek Üyelik Bilgileri
Fotoğraf

m.5/2-ç ve f.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

İletişim Faaliyetlerinin yürütülmesi

Adı Soyadı
Telefon Numarası
E-Posta

m. 5/2-c, ç, e ve f.

Kurum kaynaklarından, ilgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Çocuk Koruma Programının Uygulanması

Ad Soyad
Telefon Numarası Adres
TCKN

m.5/2-e

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Yeni Doğan Bebek Hediye Gönderimi

Ad Soyad
Adres
TCKN
Telefon Numarası

m. 5/2-e ve f.

Kurum kaynaklarından, ilgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Taziye hizmetlerinin yürütülmesi

Vefat Edenin Adı Soyadı, TCKN, Yakınının Telefon Numarası

m.5/2-e

İlgili kişinin kendisinden

Belediye Sınırları İçerisinde Fiziksel Mekan Güvenliğinin Sağlanması

Görüntü Kaydı

m.5/2-ç ve f.

Kamera (Otomatik yollarla)

Kurum Ziyaretçi Kayıtlarının oluşturulması

Adı Soyadı
Ziyaret Edeceği Kişi
Ziyaret Tarihi ve Saati

m.5/2- f.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

İç Ve Dış Denetim Süreçlerinin Yürütülmesi

Denetime konu kişisel veriler

m.5/2-ç ve f.

Kurum kaynaklarından (Otomatik olmayan yollarla)

Yetkili ekspertiz işlemlerinin yürütülmesi, bilgi verilmesi

Ad Soyad Unvan
İmza
Yetki Belgesi
Taahhütname

m.5/2-e

İlgili kişinin kendisi (Kısmen otomatik yollarla)

Yetkili kurum ve kuruluşlar ile yazışmaların yürütülmesi

Yazışmaya konu kişisel veriler

m.5/2-ç, e, f.

Kurum kaynaklarından, ilgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Dava, İcra, Arabuluculuk Süreçlerinin Yürütülmesi

Dosyaya konu olabilecek kişisel veriler

m.5/2-a, ç, e ve f.

Kurum kaynaklarından (Otomatik olmayan yollarla)

Diğer Talep ve Şikayetlerin Yanıtlandırılması

Adı Soyadı
TCKN
Telefon Numarası
E-Posta
Başvuru Konusu

m.5/2-c, ç ve e.

İlgili kişinin kendisinden, telefon, e-posta, CİMER, sözlü ve web aracılığıyla (Otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla)

 

B. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel veriler yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir. Aktarıma ilişkin detaylı bilgi içeren tablo, aşağıda yer almaktadır:

Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi ve sürekliliğin sağlanması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, çözüm ortakları, tedarikçiler, İştirak Şirketi

İnternet altyapısını geliştirmek ve güncelliğini korumak

Özel ve kamu tüzel kişilikleri

Acil tıbbi müdahalelerin gerçekleştirilmesi amacıyla

Sağlık kuruluşlarına

Sözleşmelerin yerine getirilmesi

Tedarikçiler

Görüş alınması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

Ruhsat, yapı kontrol, plan, proje, emlak, istimlak, imar, şehircilik, fen işleri, mali hizmetler, destek hizmetleri süreçlerinin yerine getirilmesi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara

Denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi

Özel ve kamu denetçileri

İpotek ile ilgili bilgi alınması

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü

Birlikte çalışma ve koordinasyon

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile İştirak Şirketi

Medya faaliyetlerinin yürütülmesi

Herkese açık

 

C. İlgili Kişinin Hakları

Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Belediyemize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır.

Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Dökümanlar
#NeGüzelsinÇekmeköy

Mobil Uygulamalarımız

Çekmeköy Belediyesi Android Uygulaması Çekmeköy Belediyesi IOS Uygulaması