Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

isDosyalar/2019/01/22/ihaleler_zp8Z.jpg
2019 Yılı Kumanya Paketi Mal Alımı

2019 YILI KUMANYA PAKETİ MAL ALIMI

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2019 Yılı Kumanya Paketi Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/571285

1-İdarenin

a) Adresi

:

MERKEZ MAHALLESİ PİRİ REİS CADDESİ 5 34782 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2166000600 - 2166000635

c) Elektronik Posta Adresi

:

kasimcicek@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

KUMANYA PAKETİ MAL ALIM İŞİ (10.000 ADET KUMANYA PAKETİ, KOLİ İÇERİSİNDE 18 KALEM MAL BULUNACAKTIR)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

MALZEMELER ÇEKMEKÖY İLÇESİNDEKİ İDARENİN GÖSTERECEĞİ DEPOLARA, YÜKLENİCİ TARAFINDAN TESLİM EDİLECEKTİR.

c) Teslim tarihleri

:

SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN VE İŞİN BAŞLANGICINDAN SONRA İHTİYACA BİNAEN SÖZLEŞME TARİHİNİN SONUNA KADAR PEYDER PEY ALINACAKTIR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

MERKEZ MAH. PİRİ REİS CD. NO:5 ÇEKMEKÖY/İST.

b) Tarihi ve saati

:

12.12.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

TEKNİK ŞARTNAMEDE ÜRÜNLERLE İLGİLİ İSTENİLEN ISO 9001 VE/VEYA TSE KRİTERLERİ, ÜRÜN AMBALAJI ÜZERİNDE OLMALIDIR VEYA İHALE DOSYASINDA BELGE OLARAK SUNULMALIDIR.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İSTEKLİLER, 1’ ER ADET ( SÖZLEŞME SONRASI, İSTEKLİLERCE İDAREYE VERİLMESİ PLANLANAN ÜRÜNLERİN AYNISINI KAPSAYACAK) KUMANYA PAKETİNİ İHALE KOMİSYONUNA VERMEK ZORUNDADIR. NUMUNE KOLİSİ ÜZERİNDE İDAREYE AİT BİLGİLER, FİRMAYA AİT BİLGİLER, İHALEYE AİT BİLGİLER, (İŞİN KONUSU VE İHALE KAYIT NOSU) VE ÜRÜNLERİN LİSTESİ BULUNACAKTIR. BU BİLGİLERİN BULUNMADIĞI KOLİLER İLE ÜRÜNLERDEN TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİKLERE HAİZ OLMAYAN VEYA EKSİK ÜRÜNLERLE TESLİM EDİLEN KOLİLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı MERKEZ MAH. PİRİ REİS CD. NO:5 ÇEKMEKÖY/İST. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MERKEZ MAH. PİRİ REİS CD. NO:5 ÇEKMEKÖY/İST. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.