Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

isDosyalar/2019/10/11/imar-ve-sehircilik-m_T6QC.jpg
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
İmar ve Şehircilik Müdürü
Fatih Yazıcı
0(216) 600 0 600 dahili 1125
fatihyazici@cekmekoy.bel.tr

1982 Rize doğumlu olan Fatih Yazıcı Ondokuz Mayıs Üniversitesi inşaat mühendisliği fakültesinden 2001 yılında mezun olmuştur. İş hayatına özel sektörde çeşitli firmalarda yönetici olarak görev almış olup 2015 yılında Çekmeköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Ruhsat Büro Şefi olarak göreve başlamıştır. 2019 yılında Çekmeköy Beledyesi İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görevlendirilmiştir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Belediyemiz hudutları içinde; insan, toplum, çevre ilişkilerinde, kişi ve aile mutluluğu ile toplum yaşamını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak amacıyla, ilgili yasa ve yönetmelikleri ile genelgeleri çerçevesinde; üst plan kararlarına uygun olarak, güncelleştirilmiş halihazır ve kadastral sınırları çizilmiş ayrıca onanlı yerleşime uygunluk amaçlı zemin etütlerinin de belirlendiği haritalar üzerine, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine de dayalı olarak hazırlanıp onanan uygulama imar planını ilgili yasa ve yönetmelikler ve genelgeler doğrultusunda uygulamaktır. Ayrıca gündeme gelecek yeni yasal düzenlemelere uygun ilgili görevlendirmeleri de gerçekleştirmektir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1
- (1) Bu Yönetmeliğin amacı: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün kuruluşunu, Yönetimini görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
 

Kapsam
Madde 2
- (2) Bu Yönetmelik İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü kapsar.
 

Dayanak
Madde 3
- (3) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5393 sayılı Kuruluş ve Dayanak, Belediye Kanununun 49.maddesi ile Bakanlar Kurulunun 2006/9809 sayılı kararıyla Norm Kadro gereğince oluşturulmuştur.
 

Tanımlar
Madde 4
- (4) Bu Yönetmelikte geçen;
 

a) Başkan : Çekmeköy Belediye Başkanı
b)Müdürlük : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nü
c)Büro : Bağlı Büroları ifade eder.
d)Müdürlüğün Tanımı : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ; İmar Durumu, Kot kesit,İnşaat İstikamet düzenlemek, Gerekli hallerde terk, ifraz¬ tevhid, vb. İmar planına yönelik işlemleri yapmak, Mimari, statik, Makine,Elektrik Proje ve suretlerinin onaylarını Zemin Etüdü onayı yapmak, inşaat ruhsatı vermek kat irtifak listelerini onaylamak, ısı yalıtım vizesi onaylamak, Kentsel tasarıma yönelik projeler yapmak. Numarataj, İmar Uygulaması yapmak, İskan Komisyonunda bulunmak, Mekanik, Elektrik vb. tesisat harçlarını tanzim etmek, Asansör ruhsatlarını vermek.
 


İKİNCİ BÖLÜM
Müdürlüğün İdari Yapısı Görev,Yetki ve Sorumlulukları


İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İdari yapısı
Madde 5
- (1) Müdürlüğün idari yapısı aşağıdaki gibidir.

 1. Müdür
 2. Evrak kayıt, tescil ve Arşiv Bürosu
 3. İmar Durum bürosu
 4. Harita - Numarataj bürosu
 5. Yapı ruhsat bürosu
 6. Kentsel tasarım ve Proje bürosu

İmar ve Şehircilik Müdürlüğün Görev ve Sorumlulukları
Madde 6 - (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğün görevleri Şunlardır.

 1. Kişilerin resmi veya özel kurumların dilekçelerinin /yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek
 2. Parsellere imar planlarına uygun ve imar yönetmeliğine göre imar durumu düzenlemek.
 3. Geçici inşaatlar için Belediye Meclisinden onay alınarak imar durumu düzenlemek.
 4. İmar planlarının hazırlanabilmesi için halihazır revizyonlarını yapmak veya yaptırtmak.
 5. İmar mevzuatı gereğince öngörülen imar yada islah imar planı uygulamaları ( 2981 sayılı İmar affi,3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi ) , ayırma-birleştirme, yola terk,yoldan ihdas,kamulaştırma ,irtifak hakkı tesisi gibi işlemlere ilişkin Belediye Encümenine sunulacak olan teklif belgelerini hazırlamak ve alınan kararların takibini yapmak.
 6. Kot kesit ve inşaat istikamet rölevesi düzenlemek
 7. Mevcut binaların kontur gabarilerini yapmak.
 8. İmar yollarını kotlandırmak.
 9. Büyükşehir belediye Başkanlığı ile irtibatlı olarak Numarataj çalışmalarını yapmak.
 10. Uygulama imar planlarının ve imar durumlarının Kent bilgi Sistemi içerisinde veri girişini yapılmak ve güncelleştirmek sayısal halihazır haritaların ve sayısal kadastral pafta bilgilerinin Kent Bilgi Sistemi ortamına aktarılmasını sağlamak.
 11. Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlama ve ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak.
 12. 5393 sayılı yasa ile diğer yasa yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirmek.
 13. İmar durum belgesindeki yapılanma şartlarına uygun olarak teklif edilen binaların ; avan,yeni teklif veya tadilat projelerini yasa ve yönetmelik hükümlerince kontrol etmek ve onaylamak
 14. Çekmeköy İlçe sınırları içinde yapılacak binaların statik proje ve betonarme hesaplarını kontrol etmek ve binaların tetkikini yapmak. Ayrıca maili ilhidam binaların tetkikini yapmak
 15. Onaylı projeleri imar yasasının 21 -22 maddeleri gereği inşaat ruhsatlarını vermek,
 16. Proje suret onayı ile kat irtifakı (liste onayı yapmak) kurmak
 17. Denetim firmalarının ve denetim elemanlarının sicillerini tutmak ve Bakanlığa bildirmek
 18. Müdürlüğe ait tüm kayıt kabul ve çıkış işlemlerini yapmak, dosyaları arşivlemek

Durum Bürosu Görev Yetki ve Sorumlulukları
Madde 7 - (1) İmar Durum Bürosunun Görev Yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 1. Kişilerin resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek
 2. Parsellere imar planlarına uygun ve imar yönetmeliğine göre imar durumu düzenlemek.
 3. Geçici inşaatlar için Belediye Encümeni'nden onay alınarak imar durumu düzenlemek

Harita Bürosu Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 8 - (1) Harita Bürosunun Görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 1. Kişilerin resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek
 2. imar planlarının hazırlanabilmesi için gerekli halihazır revizyonlarını yapmak ve yaptırmak.
 3. imar mevzuatı gereğince öngörülen imar ya da Islah imar planı Uygulamaları (imar kanunu'nun l5. ve 16. maddesi) , ayırma-birleştirme, yola terk,yoldan ihdas,kamulaştırma ,irtifak hakkı tesisi gibi işlemlere ilişkin Belediye Encümenine sunulacak olan teklif belgelerini hazırlamak ve alınan kararların takibini yapmak
 4. Kot kesit ve inşaat istikamet rölevesi düzenlemek
 5. Mevcut binaların kontur gabarilerini yapmak
 6. imar planlarına göre yolları projelendirmek
 7. imar yollarını kotlandırmak.
 8. Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlama ve ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak
 9. Numarataj çalışmaları yapmak.
 10. İmar planı kararlarına uygun olarak, gerekli görülen hallerde ilgili yasalar, yönetmelikler çerçevesinde arazi ve arsa düzenlemeleri yapmak ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesi sonunda uygulamanın şuyulandırma cetvellerine uygun olarak tapu tescillerini gerçekleştirmek

Yapı Ruhsat Bürosu Görev Yetki ve Sorumlulukları
Madde 9 - (1) Yapı ruhsat Bürosu Görev ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 1. imar Durum Belgesindeki yapılanma şartlarına uygun olarak teklif edilen binaların ,avan, yeni teklif veya tadilat projelerini yasa ve Yönetmelik hükümlerince kontrol etmek ve onaylamak ön tasdik yapılan Projeye göre Mimari, Statik, Makine, Elektrik Projelerini ve Zemin Etüdü onaylayarak Yapı ruhsatı düzenlemek,
 2. ısı yalıtım Vizesini onaylamak,
 3. Kat irtifak onayını yapmak,
 4. Asansör ruhsatı vermek,
 5. Mekanik- Elektrik iskan harçlarını hesaplamak.

Kentsel tasarım ve proje bürosu Görev Yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.
Madde 10 - (1) Kentsel Tasarım ve proje bürosunun görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 1. Sağlıksız yapılaşmaya uğramış veya yenileşmeye açık olan bölgelerde planlama kararlarına dayalı olarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirleyerek kentsel dönüşüm (slüet, renk ,estetik,mimari vb.) kararları geliştirmek.
 2. Belediyenin gerçekleştireceği Projelerin( kültür merkezi,Bilgi Evleri, Araştırma Merkezleri ve spor kompleksIeri vs. )yapıların Projelendirilmesi.
 3. Kentsel donatı alanlarına kent bütünlüğünü ön plana çıkarılması konsepti doğrultusunda Proje üretmek

Evrak Kayıt Bürosu Görev,Yetki ve Sorumlulukları
Madde 11 – (1) Evrak kayıt bürosunun görev ve sorumlulukları şunlardır.

 1. Müdürlüğün evrak giriş-çıkış işlemlerini yapmak, arşiv dosyalarını düzenlemek.
 2. Personelin özlük işlerini düzenlemek ve Müdürlüğün ayniyat işlemlerini yapmak.
 3. Yapı ruhsatı öncesinde tescil işlemlerini yürütmek
 4. Bölgemizde çalışan proje müelliflere duyuruları tebliğ etmek.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM
Müdür, büroların ve diğer personelin görev yetki ve sorumlulukları


Müdürün görev yetki ve sorumlulukları
Madde 12
- (1) Müdürün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır.

 1. Bu yönetmelikte belirtilen Müdürlük hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini ve koordinasyonu sağlamak
 2. Müdürlükte çalışanlar arasında görev bölümü yapmak,izin,hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılanların yerine bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak, mesai takibini yapmak
 3. Müdürlük işlerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek,denetlemek.
 4. Müdürlüğe ait stratejik planları hazırlamak ve faaliyetleri stratejik planlara uygun olarak yapmak.
 5. Müdürlüğü tahakkuk amiri ve personelin 1. sicil Amiridir.
 6. Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek.
 7. Diğer Müdürlük ve kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak işlemlerin yerine getirilmesini temin etmek
 8. Müdürlükle ilgili karar alınmak üzere Meclise sunulacak teklifleri hazırlamak.
 9. Görev alanı ile ilgili uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar ile ilgili tedbirleri almak, başkanlık makamına teklifte bulunmak.
 10. Harcama birimi bütçesini değerlendirmek, Harcama yetkilisi görevini yapmak.
 11. Müdürlükte çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi,ödüllendirme ve cezalandırma gibi işlemlerle ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.

Şefin Görev Yetki ve Sorumlukları
Madde 13 - (1) En az Lise tahsili yapmış bilgi ve beceri ve deneyimi ile Şef yapmak için yeterli vasıfları taşıyan olumlu sicil almış kişiler arasından mevzuata uygun olarak seçilir.
(2) Başkanlık onayı ile atanır veya görevlendirilir.
(3) Şefin görev, yetki ve sorumlukları aşağıdaki gibidir.

 1. Müdüre bağlı olarak çalışır.Müdürün verdiği görevleri yasalar çerçevesinde tam ve zamanında yerine getirmek.
 2. Kendine bağlı bürolar ve diğer bürolarla koordinasyonu sağlamak.
 3. İşlemleri başlatılan ve ilgili personelde gelen evrakların kontrolünü yaparak Müdüre tevdi etmek
 4. Müdürün havale ettiği evrakları ilgili çalışanlara dağılımını yaparak yazışmaların gecikmeden dikkat ve özenle yapılmasını sağlar.

Teknik Elemanların görev yetki ve sorumlulukları
Madde 14
- (1) Teknik Elemanların görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 1. Müdürlüğün Mühendislik ve Mimarlık hizmetlerini yapmak ve sonuçlandırmakla görevlidirler. İhalelerde Kontrol Mühendisliği, Sorumluluk işlemlerinde Raportörlük yaparlar.Müdürlüğün diğer teknik çalışmalarını yerine getirirler.

Taşınır Kayıt ve kontrol Yetkilisi Görev yetki ve Sorumlulukları:
Madde 15 - (1) Taşınır kayıt ve kontrol Yetkilisi Görev ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 1. Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak tartarak,ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
 2. Muayene ve kabul işlemi yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak,bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
 3. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak,bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.
 4. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
 5. Taşınırların yangına, ıslanmaya ,bozulmaya çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
 6. Depoda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.
 7. Depo sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisinde Belediyenin asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
 8. kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak veya yaptırmak,
 9. Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
 10. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.
 11. Müdürlüğün tüm büro, maaş ve tahakkuk düzenli biçimle yürütülmesini sağlar.

Avans Maaş Memuru görev yetki ve sorumlulukları
Madde 16 - (1) Avans, Maaş,görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 1. Müdürün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.
 2. Müdürlüğün işlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bütçe ile tahsis edilen ödenekten avans çeker ve kapatır. Verilen ek görevleri yerine getirir.
 3. Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Kalem ,Daktilo ve Arşiv Elemanlarının görev yetki ve sorumlulukları
Madde17 - (1) Kalem ,Daktilo ve Arşiv Elemanlarının görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 1. Müdürlüğe gelen ve Müdürlükten giden yazıların ,belgelerin ,dosyaların kayıt havale ve dosyalama işlemlerini yürütürler, Müdürlüğün tüm büro hizmetlerini yerine getirirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin yürütülmesi

 

Görevin Alınması
Madde 18
- (1) Müdürlüğe gelen tüm yazılar Evrak kayıt ve Arşiv Bürosunda kaydedilir. Gelenler dosyalanır,gelen evrak defterine işlenir ve Müdüre iletilir.Müdür gerekli dağıtımı (havalesi) yapar, gerektiğinde bu konuda başka personeli yetkili kılabilir. Havale olan evraklar zimmet karşılığı ilgili personele teslim edilir.
 

Görevin Planlaması
Madde 19
- (1) Müdürlük çalışmaları Müdürlük tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür. Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde yardımlaşma , bilgi ve görüş birliğinin sağlanmasına özen gösterilir Müdürlüğün tüm personeli kendilerine verilen görevleri özen ve itina içinde süratle mevzuata uygun olarak yapmak zorundadır.
 

Evraka Yapılacak İşlem
Madde 20
- (1) Müdürlüğe gelen ve dağıtılan yazılar, ilgili personel tarafından işlem yapıldıktan sonra defter kaydı kapatılmak , diğer yazılar içinse deftere işlenmek suretiyle ilgili Müdürlüğe zimmetle teslim edilir. Diğer kişi ve kurumlara Posta ile gönderilecek yazılar belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğü ya da Müdürlük eliyle Taahhütlü olarak hazırlanır ve gönderilir.
 

ARŞİVLEME
Madde 21
- (1) Müdürlükte işlem Gören Taşınmazlar pafta,ada,parsel bazında dosyalanır.Kayıt ve arşiv işlemlerinde bilgisayar kullanılır. Dosyalama ve saklama işlemleri Arşiv memurlar tarafından sağlanır.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Siciller

 

Müdürlüğün Denetimi ve sicillerinin tutulması
Madde 22
- (1) Müdürlüğün denetim ve sicillerinin tutulması aşağıdaki gibidir.

 1. İmar ve Şehircilik Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman denetlemek yetkisine sahiptir. Yürütülen işlemlerin son durumu hakkında personelinden bilgi isteyebilir.
 2. Müdürlük personelinin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemeleri, ödüllendirme ve cezalandırılmalarına ilişkin belgeler düzenleyip, Belediyemiz insan Kaynakları ve eğitim Müdürüne gönderir. Müdürlük bünyesinde her personel için birer gölge dosya oluşturur.
 3. Müdür tespit ettiği hatalı konuları Başkanlık onayı ile Teftiş Kuruluna gönderebilir

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler


Yürürlükten kaldırılan
Madde 21
- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte yürürlükte olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yönetmeliği yürürlükten kalkar.

Yürürlük
Madde 22 - (1)Yönetmelik Çekmeköy Belediye Meclisinin kabulü ve Mahallin en büyük mülki idare amirine sunulması yürürlüğe girer.

 

Yürütme
Madde 23 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri Çekmeköy Belediye Başkanlığı tarafından yürütülür.

 

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 - Çekmeköy Belediye Başkanlığı Belediye Meclisinin 10.10.2013 tarih ve 2013/128 sayılı gündeminde kabul edilerek yürürlüğe giren yönetmeliğin 2 inci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(3) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü:

 -Müdür                                                                  

 -İmar Durum, Kot Kesit, İstikamet Şefliği

 -İmar Kalem, Tescil ve İdari İşler Şefliği

 -Ruhsat Büro Şefliği

 -Statik, Zemin, Tesisat Büro Şefliği

 -Kentsel Dönüşüm, Tasarım ve Proje Şefliği’nden oluşur.

 MADDE 2 - Aynı yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ö, p, ii, ll maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ss, şş maddeleri iptal edilmiştir.

           ö) Statik, mekanik, elektrik vb. tesisat projelerin, ısı yalıtım projelerinin ilgili yönetmeliklere ve onaylanmış mimari projeye uygunluğunu incelemek ve onaylamak,

            p) Tadilat, ilave kat vb. gibi iş ve işlemlerde statik analiz, rapor ve projelerinin, mekanik, elektrik tesisat projelerin, ısı yalıtım projelerinin ve raporlarının uygunluğunu kontrol etmek ve onaylamak,

            ii) Kot kesit ve inşaat istikamet rölevesi düzenlemek.

           ll) Mevcut binaların kontür gabarilerinin kontrolünü yapmak.

MADDE 3 - Aynı yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

-İmar Durum, Kot Kesit, İstikamet Şefliğinin Görevleri;

a) Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen yazılı ve sözlü imar durumu taleplerini karşılamak,

b) Blok uygulama yapılan parsellerde yerinde inceleme yaparak blok etüdü (ada revizyonu) hazırlayıp onay almak,

c) Plan uygulama hükümleri (plan notları) hususunda uygulama esas plan yapan birime öneri ve itiraz sunmak,

ç) Tevhit ve ifraz talepleriyle ilgili Harita Bürosu tarafından hazırlanan Encümen Teklif folyelerini plan ve plan notlarına göre inceleyerek karar alınmak üzere Belediye encümenine sevk etmek, alınan kararların tescili için ilgili makamlara bildirmek.

d) Müdürlüğün diğer birimlerinin talebi üzerine plan ve plan notları hakkında yazılı ve sözlü bilgi vermek,

e) Bankalar tarafından yazı ile talep edilen dosyalarda yerinde inceleme yapılarak (ekspertiz) rapor hazırlamak.

f) Ada revizyonu düzenlemek, İmar planı ve ilgili mevzuatlara göre teklif edilen Vaziyet planı onaylamak

g) İlgililerinin talebi veya plan gereği parsellerin irtifak tesisi ile ilgili hazırlanmış folyeleri kontrol ederek Encümene karar alınmak için sunmak, alınan Encümen kararlarını Tapu Müdürlüğüne iletmek, sonuçlandıktan sonra ilgili Müdürlüklere dağıtımının yapılmasını sağlamak,

h) Kot kesit ve inşaat istikamet rölevesi düzenlemek.

ı) Mevcut binaların kontür gabarilerinin kontrolünü yapmak.

MADDE 4 - Aynı yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Ruhsat Büro Şefliğinin Görevleri;

            a) İnşaat ruhsatı almak üzere ilgililerce ibraz edilen mimari proje ve eklerini imar kanunu, imar yönetmeliği, imar planı ilgili diğer kanun, yönetmelik ile genelge ve bildirilere uygunluğunu inceleyerek onaylamak ve ruhsat harç ve ücretlerinin tahsilini sağlayarak inşaat ruhsatını vermek,

            b) Avan proje tekliflerini imar mevzuatına uygunluğunu inceleyerek onaylamak,

            c) Ruhsat süresi biten inşaatların yasal ruhsatlama işlemini yapmak,

            ç) Tadilat ruhsatı taleplerinde binayı yerinde inceleyerek, imar planı ilgili diğer kanun, yönetmelik ile genelge ve bildirilere uygunluğunu inceleyerek onaylamak ve ruhsat harç ve ücretlerinin tahsilini sağlayarak tadilat ruhsatını vermek,

            d) Gerektiğinde imar mevzuatı ile ilgili hususlarda resmi ve özel kuruluşlara görüş vermek,

            e) Kamu alanlarında ve müstakil yapılaşmaya müsait olmayan parsellerde imar kanunu ve imar yönetmeliğinde belirlenen koşul ve sürelerde geçici inşaat (muvakkat) izni için Başkanlık Onayı almak, alınan Başkanlık onayına göre Belediye Encümeni kararı alınmak üzere işlemleri yürütmek,     Başkanlık Onayı doğrultusunda geçici inşaat ruhsatı için, alınan Encümen kararının Tapu siciline işlenmesini sağlamak,

           f) Tescili yapılmış hatalı daire, blok vb. işlemlerin mer’i mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek düzeltilmiş halinin ilgili makamlara bildirmek.

           g) Kat mülkiyeti işlemlerinde belediyelerin yapacağı proje-yapı uygunluğuna esas belgelerin ilgili müdürlükçe İskân aşamasında onanan belgeleri referans olarak onaylamak.

           h) Binaların yangından korunması yönetmeliğine göre Mimari projelerin ruhsata esas uygunluğunu incelemek ve onaylamak.

           ı) Belediye ve/veya diğer kamu kurumlarından gelen taleple gerçekleştirilecek yapıların mer’i plan ve mevzuat ışığında projelerini hazırlamak veya hazırlatmak. İnşaat ruhsat işlemlerini yürütmek,

MADDE 5 - Aynı yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            - Statik, Zemin, Tesisat Büro Şefliğinin Görevleri;

           a) Zemin durum ön bilgi formu düzenlemek,

           b) Zemin etüt raporlarında belirtilen zemin parametrelerine göre ve belirtilen temel derinliğine uygun tasarlandığının denetlenmesini sağlamak,

           c) Statik projelerin incelenmesi sırasındaki hesaplara esas teşkil edecek zemin parametrelerinin arazi çalışmaları ile ilgili özel kuruluşlarca yapılan zemin etüt raporlarını ilgili mevzuatlara göre kontrol etmek,

           ç) Statik, mekanik, elektrik vb. tesisat projelerin, ısı yalıtım projelerinin ilgili yönetmeliklere ve onaylanmış mimari projeye uygunluğunu incelemek ve onaylamak,

           d) Tadilat, ilave kat vb. gibi iş ve işlemlerde statik analiz, rapor ve projelerinin, mekanik, elektrik tesisat projelerin, ısı yalıtım projelerinin ve raporlarının uygunluğunu kontrol etmek ve onaylamak

MADDE 6 - Aynı yönetmeliğin 20 inci maddesi iptal edilmiştir.

MADDE 7 - Bu yönetmelik Çekmeköy Belediye Başkanlığı Belediye Meclisince kabul edilmesiyle yürürlüğe girer.

MADDE 8 - Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı Yürütür.

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1- Çekmeköy Belediye Başkanlığı Belediye Meclisinin 10.10.2013 Tarih ve 2013/128 sayılı gündeminde kabul edilerek yürürlüğe giren yönetmeliğin 3 üncü maddesinin 1. Fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu yönetmelik Anayasanın 124’üncü Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü iş ve işlemlerinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlığı Sigortası Kanunu 3194 sayılı İmar Kanunu,4708 sayılı Yapı Denetim kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve tüm bu yasaların bağlı ikincil ve üçüncül mevzuat düzenlemelerini ve diğer ilgili meri yasa ve yönetmeliklerin verdiği yetkilere dayanarak; görev ve hizmetlerini yerine getirme hususunda yetkili ve sorumludurlar.

 MADDE 2- Aynı yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

        a) Müdür

        b) Şef

        c) Memur

        ç) Sözleşmeli Memur

        d) İşçi

        e) Diğer Personel

(2) İşlerin yoğunluğu ve çeşitliliğine göre müdür, şeflik ve büroların sayı ve görevlerini belirlemeye yetkilidir.

(3) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 -Müdür                                                                  

 -İmar Durum Büro

 -İmar Kalem, Tescil ve İdari Büro

 -Ruhsat Büro

 -Tesisat Büro

 -Statik-Zemin Büro

 -Kentsel Dönüşüm, Tasarım ve Proje Bürolarından oluşur.

MADDE 3- Aynı yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri;

(1) Belediye Başkanının ve diğer üst yönetimin belirleyeceği esaslar kapsamında; stratejik plan, bu plana uygun yıllık performans programı bu programa uygun bütçesinin ve faaliyet raporlarının değerlendirmesine esas olacak rapor istatistiklerin oluşturulması. Süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuç üretilerek, amaç ve hedeflere ulaşmadaki sapmalar belirlemek, tedbirlerin alınması, uygulamaya geçme çalışmalarını yürütmek ve bütçeyi etkili, ekonomik, verimli kullanmak. Belediye Başkanı’nın ve/veya yetkili Başkan Yardımcısı’nın yasalara uygun olan emir, onay ve görüşünü dikkate alarak aşağıdaki görevleri yapar;

a) 5018 sayılı yasa ile müdürlüğe verilen iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

b) Müdürlük görev alanı ile ilgili 4734, 4735 ve 2886 sayılı yasalarla belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

c) Müdürlük gider bütçe taslağını 5018 sayılı yasa ve diğer mer’i mevzuat kapsamında hazırlanmasını sağlamak,

ç) Satın alınacak, mal ve hizmetler için gerekli idari ve teknik şartnameyi yapmak ve/veya temin etmek,

d) İhale Kararının kesinleşmesinden sonra ilgili firmalara tebligat yaptırmak, gerekli sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak,

e) Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlatmak ve en ekonomik şekilde kullanılmasını, planlanmasını ve gerçekleşmesini sağlamak,

f) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisini belirlemek, kendi birimince edinilen taşınırları muayene ve kabulü yapmaları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ve ölçerek teslim alınmasını sağlamak, doğrudan tüketilmeyen, kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğunda ki alanlarda (ambarda) muhafaza ettirtmek. Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

g) Müdürlükçe yapılan sözleşmelerinin imzalanmasını izleyen gün ilgili mevzuat hükümlerine ve bütçelerinde ön görülen düzenlemelere uygunluk yönünde incelenmek üzere gerekli belgelerle Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,”

ğ) Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen yazılı ve sözlü imar durumu taleplerini karşılamak,

h) İlgililerinin talebi veya plan gereği parsellerin irtifak tesisi ile ilgili hazırlanmış folyeleri kontrol ederek Encümene karar alınmak için sunmak, alınan Encümen kararlarını Tapu Sicil Müdürlüğüne iletmek, sonuçlandıktan sonra ilgili Müdürlüklere dağıtımının yapılmasını sağlamak,

ı) Kamu alanlarında ve müstakil yapılaşmaya müsait olmayan parsellerde imar kanunu ve imar yönetmeliğinde belirlenen koşul ve sürelerde geçici inşaat izni (muvakkat) için Encümen Kararı alınmasını ve alınan Encümen Karalarının tapu kütüğüne işlenmesini sağlamak,

i) Blok uygulama yapılan parsellerde yerinde inceleme yaparak blok etüdü (ada revizyonu) hazırlayıp onay almak,

j) Ada revizyonu düzenlemek ve teklif edilen vaziyet planlarını imar mevzuatına uygunluğunu inceleyerek onaylamak,

k) Plan uygulama hükümleri (plan notları) hususunda uygulama esas plan yapan birime öneri ve itiraz sunar,

l) Tevhit ve ifraz talepleriyle ilgili Harita Bürosu tarafından hazırlanan Encümen Teklif folyelerini plan ve plan notlarına göre inceleyerek karar alınmak üzere Belediye encümenine sevk etmek, alınan kararların tescili için ilgili makamlara bildirmek,

m) Müdürlüğün diğer birimlerinin talebi üzerine plan ve plan notları hakkında yazılı ve sözlü bilgi vermek,

n) Avan proje tekliflerini imar mevzuatına uygunluğunu inceleyerek onaylamak,

o) İnşaat ruhsatı almak üzere ilgililerce ibraz edilen mimari proje ve eklerini 3194 sayılı imar kanunu, imar yönetmeliği, imar planı ilgili diğer kanun, yönetmelik ile genelge ve bildirilere uygunluğunu inceleyerek onaylamak ve ruhsat harç ve ücretlerinin tahsilini sağlayarak inşaat ruhsatını vermek,

ö) Onaylanmış mimari projeye göre statik hesap ve çizimlerin bu projeye uygunluğunu inceleyerek onaylamak,

p) Onaylanmış mimari projeye göre mekanik - elektrik vb. tesisat projelerin, ısı yalıtım projelerinin bu projeye uygunluğunu incelemek ve onaylamak,

r) Ruhsat süresi biten inşaatların yeniden ruhsatlama işlemini yapmak,

s) Tadilat ruhsatı taleplerinde binayı yerinde inceleyerek, imar planı ilgili diğer kanun, yönetmelik ile genelge ve bildirilere uygunluğunu inceleyerek onaylamak ve ruhsat harç ve ücretlerinin tahsilini sağlayarak tadilat ruhsatını vermek,

ş) Kamu alanlarında ve müstakil yapılaşmaya müsait olmayan parsellerde imar kanunu ve imar yönetmeliğinde belirlenen koşul ve sürelerde geçici inşaat izni (Muvakkat ruhsat) için Başkanlık Onayı almak, alınan Başkanlık onayına göre Belediye Encümeni kararı alınmak üzere işlemleri yürütmek, Başkanlık Onayı doğrultusunda geçici inşaat ruhsatı için, alınan Encümen kararının Tapu siciline işlenmesini sağlamak,

t) Belediye ve/veya diğer kamu kurumlarından gelen taleple gerçekleştirilecek yapıların mer’i plan ve mevzuat ışığında projelerini hazırlamak veya hazırlatmak. İnşaat ruhsat işlemlerini yürütmek,

u) 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde tüm işleri yapmak veya yaptırmak.

ü) Müdürlüğün teklifi ve Başkanlık Makamının onayı ile 6306 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereği “Riskli Alan”, “Rezerv Konut Alanları” ve resen “Riskli Yapı” çalışmalarını başlatmak ve bu alanlarda Kentsel Tasarım çalışmalarını yapmak veya yaptırmak. ”Riskli Alan”, “Rezerv Konut Alanları” için Bakanlığın istediği şekliyle dosyalarını hazırlamak ve Bakanlığa sunmak,

v) 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göre Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları ilan eder bu alanların dönüşüm, tasarım işlemlerini yürütür projeler hazırlar ilgililerin taleplerine göre mer’i mevzuat çerçevesinde ilgili işlemleri yapar ve ruhsatını verir,  

y) 6306 sayılı yasa ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göre ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılması gereken plan çalışmaları için Encümen Kararı alınması gereken hallerde Encümene dosya hazırlamak, sunmak, takip etmek ve sonuçlandırmak,

z) 6306 sayılı yasa ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göre ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılması gereken plan çalışmaları için Meclis Kararı alınması gereken durumlarda dosya hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak,

aa) 6306 sayılı yasa ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göre ilgili mevzuatlar Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlıkla her türlü yazışma yapmak,

bb) Kentsel Tasarım Projeleri yapmak veya yaptırmak,

cc) Ruhsat verilecek yapılarda estetiğe, tarihi ve doğal değerlere uygunluk esasını sağlamak üzere kurulan Estetik Kurul bünyesinde çalışmalar yapmak veya yaptırmak. Estetik Kurul bünyesinde ruhsat projelerini incelemek ve estetik olarak onaylamak. Ayrıca Estetik Kurul marifeti ile tüm ruhsat projelerini estetik olarak incelemek,

dd) Toplumu bilgilendirmek amacıyla Kentsel Dönüşüm, Tasarım ve Yenileme faaliyet alanları ile ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, özendirmek için kitap, kitapçık, broşür, maket vb. bastırmak,  ilan yolu ile tanıtım yapmak, Kentsel Dönüşüm/Tasarım Kılavuzu hazırlamak veya hazırlatmak,

ee) Çekmeköy genelinde toplumsal ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi, uygulamalarda halkın katılımının sağlanması amaçlı sosyolojik araştırmalar ve anketler yapmak veya yaptırmak.

ff) 6306 sayılı Kanun hükümleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göre Kentsel Dönüşüm, Tasarım ve Yenileme faaliyet alanlarında müdürlüğümüzce projeleri hazırlanan veya hazırlatılarak alınan ruhsatların imar mevzuatı gereği alanlarındaki yapılaşma faaliyetlerini takip etmek,

gg) Her türlü tehlikeli yapıyı kontrol etmek, statik yönden inceleyerek statik rapor ve analiz düzenlenmek veya düzenlenmesini sağlamak

ğğ). 6306 sayılı Kanun hükümleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göre Kentsel Dönüşüm, Tasarım ve Yenileme faaliyet alanlarında belirlenmesi için mevcut durumun (arsa, bina, vb. gibi)   stok envanterinin çıkarılması veya mevcut binaların statik yönden tahkiklerinin yaptırılmasını sağlamak,

gg ) İmar kanunun 39. Maddesi kapsamına giren, statik açıdan tehlikeli olan bina ve inşaatların yıkılması yönünde görüş bildirmek,

ğğ ) Zemin durum ön bilgi formu düzenlemek,

hh ) Zemin etüt raporlarında belirtilen zemin parametrelerine göre ve belirtilen temel derinliğine uygun tasarlandığının denetlenmesini sağlamak,

ıı) Statik projelerin incelenmesi sırasındaki statik hesaplara esas teşkil edecek zemin araştırmaları ile ilgili özel kuruluşlarca yapılan zemin etüt raporlarını ilgili yönetmeliklere ve zemin etüt ön bilgi formuna göre kontrol etmek,

ii) Asansör tescil belgesi düzenlemek,

jj) Tescili yapılmış hatalı daire, blok vb işlemlerin mer’i mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek düzeltilmiş halinin ilgili makamlara bildirmek,

kk) Kat mülkiyeti işlemlerinde belediyelerin yapacağı proje-yapı uygunluğuna esas belgelerin ilgili müdürlükçe İskân aşamasında onanan belgeleri referans olarak onaylamak,

ll) Kat irtifak listelerini ve eki projelerin onaylayarak tapu müdürlüğüne bildirmek,

mm) Bankalar tarafından yazı ile talep edilen dosyalarda yerinde inceleme yapılarak (ekspertiz) rapor hazırlamak,

nn) Yasa ve Yönetmeliklerle belirlenmiş görevler doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,

oo) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca ya da mevzuatla belirlenen diğer görevleri yapmak,

öö) Gerektiğinde imar mevzuatı ile ilgili hususlarda resmi ve özel kuruluşlara görüş vermek,

pp) Taşınmaz dosyalarının yapılan başvurularının işlemleri yapıldıktan sonra kurum arşivine hıfzedilmesini sağlamak,

rr) Binaların yangından korunması yönetmeliğine göre Mimari proje, mekanik - elektrik vb. tesisat projelerin, ısı yalıtım projelerinin uygunluğunu incelemek ve onaylamak,

ss) Tadilat, ilave kat vb. gibi iş ve işlemlerde statik analiz ,rapor ve projelerinin uygunluğunu kontrol etmek ve onaylamak,

şş) Tadilat, ilave kat vb. gibi iş ve işlemlerde mekanik - elektrik tesisat projelerin, ısı yalıtım projelerinin ve raporlarının uygunluğunu incelemek ve onaylamak

tt) Yıkım ruhsatı alınması amacıyla yapılan her türlü başvuruyu inceler ve onaylar

uu) Kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme alanlarında kadastral güncellemeleri yaptırmak, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15 ve 16. maddeleri uygulamaları ile 18. maddesine göre imar uygulaması yaptırmak,

üü) Belediyenin yapacağı kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili tüm yapım, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı, ihale işlemleri ve kontrollük hizmetlerini (ihale dosyalarının hazırlanması, kontrollük, muayene ve kabul, kesin hesap işlemleri dahil) yapmak veya yaptırmak,

vv) Belediyenin yapacağı kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm alanlarında Anlaşma sağlanamaması durumlarında ise ilgili mevzuat gereği kamulaştırma işlemlerinin yapılması için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Hukuk İşleri Müdürlüğü arasında gerekli yazışmaları yaparak, kamulaştırma sürecini başlatmak,

MADDE 4- Aynı yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İmar Durum Bürosunun Görevleri;

a) Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen yazılı ve sözlü imar durumu taleplerini karşılamak,

b) Blok uygulama yapılan parsellerde yerinde inceleme yaparak blok etüdü (ada revizyonu) hazırlayıp onay almak,

c) Plan uygulama hükümleri (plan notları) husunda uygulama esas plan yapan birime öneri ve itiraz sunar,

ç) Tevhit ve ifraz talepleriyle ilgili Harita Bürosu tarafından hazırlanan Encümen Teklif folyelerini plan ve plan notlarına göre inceleyerek karar alınmak üzere Belediye encümenine sevk etmek, alınan kararların tescili için ilgili makamlara bildirmek.

d) Müdürlüğün diğer birimlerinin talebi üzerine plan ve plan notları hakkında yazılı ve sözlü bilgi vermek,

e) Bankalar tarafından yazı ile talep edilen dosyalarda yerinde inceleme yapılarak (ekspertiz) rapor hazırlamak.

f) Ada revizyonu düzenlemek, İmar planı ve ilgili mevzuatlara göre teklif edilen Vaziyet planı onaylamak

g) İlgililerinin talebi veya plan gereği parsellerin irtifak tesisi ile ilgili hazırlanmış folyeleri kontrol ederek Encümene karar alınmak için sunmak, alınan Encümen kararlarını Tapu Sicil Müdürlüğüne iletmek, sonuçlandıktan sonra ilgili Müdürlüklere dağıtımının yapılmasını sağlamak,

MADDE 5- Aynı yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Ruhsat Büronun Görevleri;

            a) İnşaat ruhsatı almak üzere ilgililerce ibraz edilen mimari proje ve eklerini imar kanunu, imar yönetmeliği, imar planı ilgili diğer kanun, yönetmelik ile genelge ve bildirilere uygunluğunu inceleyerek onaylamak ve ruhsat harç ve ücretlerinin tahsilini sağlayarak inşaat ruhsatını vermek,

            b) Avan proje tekliflerini imar mevzuatına uygunluğunu inceleyerek onaylamak,

            c) Ruhsat süresi biten inşaatların yasal ruhsatlama işlemini yapmak,

            ç) Tadilat ruhsatı taleplerinde binayı yerinde inceleyerek, imar planı ilgili diğer kanun, yönetmelik ile genelge ve bildirilere uygunluğunu inceleyerek onaylamak ve ruhsat harç ve ücretlerinin tahsilini sağlayarak tadilat ruhsatını vermek,

            d) Gerektiğinde imar mevzuatı ile ilgili hususlarda resmi ve özel kuruluşlara görüş vermek,

            e) Kamu alanlarında ve müstakil yapılaşmaya müsait olmayan parsellerde imar kanunu ve imar yönetmeliğinde belirlenen koşul ve sürelerde geçici inşaat (muvakkat) izni için Başkanlık Onayı almak, alınan Başkanlık onayına göre Belediye Encümeni kararı alınmak üzere işlemleri yürütmek,     Başkanlık Onayı doğrultusunda geçici inşaat ruhsatı için, alınan Encümen kararının Tapu siciline işlenmesini sağlamak,

           f) Kat irtifak listelerini ve eki projelerin onaylayarak tapu müdürlüğüne bildirmek.

          g) Tescili yapılmış hatalı daire, blok vb işlemlerin mer’i mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek düzeltilmiş halinin ilgili makamlara bildirmek.

          h) Kat mülkiyeti işlemlerinde belediyelerin yapacağı proje-yapı uygunluğuna esas belgelerin ilgili müdürlükçe İskân aşamasında onanan belgeleri referans olarak onaylamak.

          ı) Binaların yangından korunması yönetmeliğine göre Mimari projelerin ruhsata esas uygunluğunu incelemek ve onaylamak.

          i) Belediye ve/veya diğer kamu kurumlarından gelen taleple gerçekleştirilecek yapıların mer’i plan ve mevzuat ışığında projelerini hazırlamak veya hazırlatmak. İnşaat ruhsat işlemlerini yürütmek,

MADDE 6- Aynı yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            Statik ve Zemin Büronun Görevleri;

            a) Zemin durum ön bilgi formu düzenlemek,

            b) Zemin etüt raporlarında belirtilen zemin parametrelerine göre ve belirtilen temel derinliğine uygun tasarlandığının denetlenmesini sağlamak,

            c) Statik projelerin incelenmesi sırasındaki hesaplara esas teşkil edecek zemin parametrelerinin arazi çalışmaları ile ilgili özel kuruluşlarca yapılan zemin etüt raporlarını ilgili mevzuatlara göre kontrol etmek,

            ç) Onaylanmış mimari projeye göre statik projelerin bu projeye uygunluğunu inceleyerek onaylamak,

            d) Tadilat, ilave kat vb. gibi iş ve işlemlerde statik analiz ,rapor ve projelerinin uygunluğunu kontrol etmek ve onaylamak

MADDE 7- Aynı yönetmeliğin 20 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           Tesisat Büronun Görevleri;

            a) Onaylanmış mimari projeye göre mekanik - elektrik vb. tesisat projelerin, ısı yalıtım projelerinin bu projeye uygunluğunu incelemek ve onaylamak.

            b)Tadilat, ilave kat vb. gibi iş ve işlemlerde mekanik – elektrik tesisat projelerin, ısı yalıtım projelerinin ve raporlarının uygunluğunu incelemek ve onaylamak

           c)Asansör tescil belgesi düzenlemek.

           ç) Binaların yangından korunması yönetmeliğine göre mekanik - elektrik vb. tesisat projelerin, ısı yalıtım projelerinin ruhsata esas uygunluğunu incelemek ve onaylamak

MADDE 8- Aynı yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

           Kentsel Dönüşüm, Tasarım ve Proje Bürosunun Görevleri;

a) 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde tüm işleri yapmak veya yaptırmak,

b) Müdürlüğün teklifi ve Başkanlık Makamının onayı ile 6306 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereği “Riskli Alan”, “Rezerv Konut Alanları” ve resen “Riskli Yapı” çalışmalarını başlatmak ve bu alanlarda Kentsel Tasarım çalışmalarını yapmak veya yaptırmak. ”Riskli Alan”, “Rezerv Konut Alanları” için Bakanlığın istediği şekliyle dosyalarını hazırlamak ve Bakanlığa sunmak,

            c) 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göre Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları ilan eder bu alanların dönüşüm, tasarım işlemlerini yürütür projeler hazırlar ilgililerin taleplerine göre mer’i mevzuat çerçevesinde ilgili işlemleri yapar ve ruhsatını verir,

            d) 6306 sayılı yasa ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göre ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılması gereken plan çalışmaları için Encümen Kararı alınması gereken hallerde Encümene dosya hazırlamak, sunmak, takip etmek ve sonuçlandırmak,

           e) 6306 sayılı yasa ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göre Meclis Kararı alınması gereken durumlarda dosya hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak,

            f) 6306 sayılı yasa ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göre ilgili mevzuatlar Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlıkla her türlü yazışma yapmak,

           g) Kentsel Tasarım Projeleri yapmak veya yaptırmak,

           ğ) Ruhsat verilecek yapılarda estetiğe, tarihi ve doğal değerlere uygunluk esasını sağlamak üzere kurulan Estetik Kurul bünyesinde çalışmalar yapmak veya yaptırmak. Estetik Kurul bünyesinde ruhsat projelerini incelemek ve estetik olarak onaylamak. Ayrıca Estetik Kurul marifeti ile tüm ruhsat projelerini estetik olarak incelemek,

            h) Toplumu bilgilendirmek amacıyla Kentsel Dönüşüm, Tasarım ve Yenileme faaliyet alanları ile ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, özendirmek için kitap, kitapçık, broşür, maket vb. bastırmak,  ilan yolu ile tanıtım yapmak, Kentsel Dönüşüm/Tasarım Kılavuzu hazırlamak veya hazırlatmak,

            ı) 6306 sayılı Kanun hükümleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göre Kentsel Dönüşüm, Tasarım ve Yenileme faaliyet alanlarında müdürlüğümüzce projeleri hazırlanan veya hazırlatılarak alınan ruhsatların imar mevzuatı gereği alanlarındaki yapılaşma faaliyetlerini takip etmek,

            i) Çekmeköy genelinde toplumsal ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi, uygulamalarda halkın katılımının sağlanması amaçlı sosyolojik araştırmalar ve anketler yapmak veya yaptırmak,

           j) Her türlü tehlikeli yapıyı kontrol etmek, statik yönden inceleyerek statik analiz ve rapor düzenlenmek veya düzenlenmesini sağlamak,

          k) 6306 sayılı Kanun hükümleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göre Kentsel Dönüşüm, Tasarım ve Yenileme faaliyet alanlarında belirlenmesi için mevcut durumun (arsa, bina, vb. gibi)   stok envanterinin çıkarılması veya mevcut binaların statik yönden tahkiklerinin yaptırılmasını sağlamak,

         l) İmar kanunun 39. Maddesi kapsamına giren, statik açıdan tehlikeli olan bina ve inşaatların yıkılması yönünde görüş bildirmek,

        m) Yıkım ruhsatı alınması amacıyla yapılan her türlü başvuruyu inceler ve onaylar,

        n) 6306 sayılı Kanun hükümleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesine göre Kentsel Dönüşüm, Tasarım ve Yenileme faaliyet alanlarında kadastral güncellemeleri yaptırmak, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15. ve 16. maddeleri uygulamaları ile 18. maddesine göre imar uygulaması yaptırmak,

        o) Belediyenin yapacağı kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili tüm yapım, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı, ihale işlemleri ve kontrollük hizmetlerini (ihale dosyalarının hazırlanması, kontrollük, muayene ve kabul, kesin hesap işlemleri dahil) yapmak veya yaptırmak,

     ö) Belediyenin yapacağı kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm alanlarında Anlaşma sağlanamaması durumlarında ise ilgili mevzuat gereği kamulaştırma işlemlerinin yapılması için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Hukuk İşleri Müdürlüğü arasında gerekli yazışmaları yaparak, kamulaştırma sürecini başlatmak,

MADDE 9- Aynı yönetmeliğin 22 inci ve 23 üncü maddeleri birleştirilerek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             İmar Kalem, Tescil ve İdari Büronun Görevleri;

            a) Şahıs ve Resmi Kurumdan gelen evraklara bilgisayar ortamında kayıt verilerek evrakın ada, pafta, parsel bazında dosyasıyla birleştirilmek üzere kurumsal arşive yönlendirilmek, dosyası yoksa yeni dosya açılmasını sağlamak,

            b) Şahıs ve Resmi Kurumdan gelen evrakın konusuna göre ilgili büroya havalesinin bilgisayar ortamın da yapılmasını ve dosyanın Büro personeline zimmetle teslimini sağlamak,

            c) İşlemi tamamlanan evrak ve dilekçelerin tamamlanabilmesi için Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesinin yapılmasını sağlamak,

            ç) Belediye Bünyesindeki Müdürlüklerden gelen evrakların ilgili bürolara tesliminin bilgisayar ortamında ve zimmet defterine kayıt yapılarak teslimini sağlamak,

           d) Belediye Bünyesindeki Müdürlüklerden gelen yazılara cevap veya görüş sormak amacıyla yapılan yazışmaların tesliminin bilgisayar ortamında ve zimmet defterine kayıt yapılarak teslimini sağlamak,

          e) İşlemi biten dosyaların kurumsal arşiv sorumlularına teslimini sağlamak,

          f) Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamaya yardımcı olmak,

          g) Personelin özlük hakları, puantaj, izine çıkış ve dönüş işlemlerinin yapılması,

          ğ) Müdürlüğümüzün kalite ve süreç iyileştirmesi işlemlerinin sekretarya işlemlerini yürütmek,

          h) Müdürlüğümüz işlemlerini koordineli bir şekilde yürütebilmesi için gerekli malzeme temini için ayniyat mutemetlik ve ödeme emirleri ile ilgili belgelerin düzenlenerek malzemenin teminini ve personele dağıtımını sağlanmak,

          ı) Müdürlük bilgilerinin internet ortamında güncel tutulması hususunda bilgi işlem birimine veri göndermek ve güncellemeleri takip etmek,

          i) Yapı, yıkım vb. ruhsat belgelerinin ilgili birimden gelen bilgilere göre dosyalamak ve raporlamak.

          j) İnternet ortamında müdüre ve müdürlüğe gelen şikâyet ve talepleri müdürün talimatları doğrultusunda yürütmek.

          k) Yapı Ruhsatı almaya yönelik yapılan tüm başvuru evraklarını incelemek ve beyanların doğruluğunu kontrol etmek,

          l) Yapı ruhsatına esas yapılan tüm projelerin tescillerini yapmak,

         m) Yapı Ruhsat yazımı yapılması ve imzaları tamamlanan yapı ruhsatlarının çıkış, evrak ve Tabela teslim işlemini yapmak,

         n) Müdürlüğün encümen ve meclise havalesinin yapılabilmesi için ilgili müdürlüğe bilgisayar ortamında ve zimmet defterine kayıt yapılarak teslimini sağlamak,

MADDE 10- Bu yönetmelik Çekmeköy Belediye Başkanlığı Belediye Meclisince kabul edilmesiyle yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu yönetmelik hükümlerini belediye Başkanı Yürütür.

 • İmar Durum Belgesi İşlemleri
 • Vaziyet Planı Onay İşlemleri
 • Ön Tasdik (Avan) İşlemleri
 • Yanan ve Yıkılan Yapılar Belgesi (Yıkım Ruhsatı) İşlemleri
 • Yapı Ruhsatı İşlemleri
  • Mimari Proje Onay
  • Tesisat Proje Onay
  • Statik Proje Onay
  • Zemin Etüt Onay
 • Kat İrtifakı Onay İşlemleri
 • Geçici Ustalık Belgesi İşlemleri
 • Asansör Tescil Belgesi İşlemleri
 • Kamu Projeleri Üretim ve Ruhsatlandırma İşlemleri