Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

isDosyalar/2019/03/14/temizlik-isleri-mudu_HMHR.jpg
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Temizlik İşleri Müdürü
Sadirettin KARAARSLAN
0216 429 1250 dahili:168
E-posta: sadirettinkaraarslan@cekmekoy.bel.tr

1970 Erzincan Otlukbeli doğumlu, ilk ve orta öğrenimini Erzincan’da tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi Uluslararası Halkla İlişkiler ve Kamu Yönetimini bitirdi. 1993 yılında Otlukbeli Belediyesinde Fen Memuru olarak göreve başlamış olup, 2000-2007 yılları arasında aynı belediyede Mali Hizmetler Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2007 yılında Çekmeköy Belediyesine naklen ataması yapılmış, sırasıyla; Destek Hizmetleri Müdürü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlerini yerine getirmiştir.

Halen Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürü olarak görevine devam etmekte olup, evli ve beş çocuk babasıdır.

 

a) Belediye sınırları içindeki katı atıkları Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Planına uygun olarak toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak, 
b) Belediyemizin sorumluluğunda olan Cadde ve Sokakları Mekanik Süpürme araçları ve/veya el süpürgecileri vasıtasıyla süpürmek ihtiyaç duyulan yerleri su ile yıkamak ve buraların temiz kalmasını sağlamak, 
c) Pazar yerlerinin atıklarını toplamak, bu atıkları aktarma istasyonuna taşımak, süpürmek ve yıkamak suretiyle temizlemek, 
ç) Evlerden çıkan atık mobilya ve ev eşyalarını toplamak, Büyükşehir Belediyesi Atık  Yönetim Planına uygun olarak aktarma istasyonu veya düzenli depolama alanına  
taşımak, 
d) Küçük çaplı tadilat atıklarını, Belediye Meclisi Kararında belirtilen ücret tarifesi doğrultusunda Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce ilgili ücretin tahakkuk ettirilmesini müteakiben toplamak ve Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Planına uygun olarak düzenli depolama sahasına taşımak, 
e) Ambalaj atıklarını, Ambalaj Atıkları Yönetim Planı hazırlayarak, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplamak ve geri kazanımını temin etmek, 
f) Atık Pillerin toplanması için, Atık Pillerin Kontrolü Yönetmeliğinde geçen Belediyelerin Görevleri başlığı altında belediyemize verilen görevleri yerine getirmek. 
g) Bitkisel Atık Yağların toplanması için, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nde belediyelere verilen görevleri yerine getirmek, 
ğ) Elektrikli ve Elektronik atıkların, ilgili yönetmeliğinde belirtilen şekilde diğer atıklardan ayrı toplanması için çalışmalar yapmak, 
h) Yılda iki kez olmak üzere ibadethanelerin, iç temizliklerini yapmak, 
ı) Çevre konusunda eğitim vermek ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak, 
 
i) Belediyeye ait arsa ve araziler üzerinde, Belediye yetkili organları tarafından alınan karar gereği kurulan kurban satış ve kesim yerlerinin satış ve kesim süresince çöplerini almak, Kurban Bayramı sonrasında kalıntıları Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak Büyükşehir Belediyesinin belirlediği aktarma istasyonu veya düzenli depolama alanına taşımak, 
j) Özel mülkler hariç olmak üzere, Belediyemiz sorumluluğunda olan kaldırım üzerlerinde biten yabani otları biçmek, 
k) Gerekli görülen yerlere çöp konteyneri ve kovası  yerleştirmek.

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı Çekmeköy Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün ve müdürlük personelinin çalışma usul ve esasları ile sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönetmelik, 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” ile,5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Başkan  : Çekmeköy Belediye Başkanını,

b) Belediye  : Çekmeköy Belediye Başkanlığını,

c) Büyükşehir Belediyesi : İstanbul Büyükşehir Belediyesini,

ç) Encümen  : Çekmeköy Belediyesi Encümenini, 

d) Meclis  : Çekmeköy Belediye Meclisini,

e) Müdür  : Temizlik İşleri Müdürünü,

f) Müdürlük  : Temizlik İşleri Müdürlüğünü,

g) Personel  :  Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarını,

ğ) Yönetmelik: Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev ve çalışma yönetmeliğini,   

  h) Yüklenici  : Müdürlüğe kurum dışından hizmet veren firmayı, (Müdürlüğün çöp   toplama, süpürme, taşıma, yıkama, kireçleme vb. işlerini yapan )  ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün Görevleri ve Sorumlulukları

MADDE  5 – (1) Müdürlüğün görevleri ve sorumlulukları şunlardır ; 

a) Belediye sınırları içindeki katı atıkları Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Planına uygun olarak toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak,

b) Belediyemizin sorumluluğunda olan Cadde ve Sokakları Mekanik Süpürme araçları ve/veya el süpürgecileri vasıtasıyla süpürmek ihtiyaç duyulan yerleri su ile yıkamak ve buraların temiz kalmasını sağlamak,

c) Pazar yerlerinin atıklarını toplamak, bu atıkları aktarma istasyonuna taşımak, süpürmek ve yıkamak suretiyle temizlemek,

ç) Evlerden çıkan atık mobilya ve ev eşyalarını toplamak, Büyükşehir Belediyesi Atık  Yönetim Planına uygun olarak aktarma istasyonu veya düzenli depolama alanına 

 taşımak,

d) Küçük çaplı tadilat atıklarını, Belediye Meclisi Kararında belirtilen ücret tarifesi doğrultusunda Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce ilgili ücretin tahakkuk ettirilmesini müteakiben toplamak ve Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Planına uygun olarak düzenli depolama sahasına taşımak,

e) Ambalaj atıklarını, Ambalaj Atıkları Yönetim Planı hazırlayarak, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplamak ve geri kazanımını temin etmek,

f) Atık Pillerin toplanması için, Atık Pillerin Kontrolü Yönetmeliğinde geçen Belediyelerin Görevleri başlığı altında belediyemize verilen görevleri yerine getirmek.

g) Bitkisel Atık Yağların toplanması için, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nde belediyelere verilen görevleri yerine getirmek,

ğ) Elektrikli ve Elektronik atıkların, ilgili yönetmeliğinde belirtilen şekilde diğer atıklardan ayrı toplanması için çalışmalar yapmak,

h) Yılda iki kez olmak üzere ibadethanelerin, iç temizliklerini yapmak,

ı) Çevre konusunda eğitim vermek ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,

i) Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren tıbbi atık üreticileri ile Tıbbi Atık Sözleşmesi yapmak, İl Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirtilen tarifeye göre ücret tahakkuk listelerini Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek. Tıbbi atık üreticilerinin çıkardığı tıbbi atıkları Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun şekilde toplayarak Büyükşehir Belediyesinin göstermiş olduğu yakma tesisi veya sterilizasyon tesisine taşımak.

j) Belediyeye ait arsa ve araziler üzerinde, Belediye yetkili organları tarafından alınan karar gereği kurulan kurban satış ve kesim yerlerinin satış ve kesim süresince çöplerini almak, Kurban Bayramı sonrasında kalıntıları Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak Büyükşehir Belediyesinin belirlediği aktarma istasyonu veya düzenli depolama alanına taşımak,

k) Özel mülkler hariç olmak üzere, Belediyemiz sorumluluğunda olan kaldırım üzerlerinde biten yabani otları biçmek,

l) Gerekli görülen yerlere çöp konteyneri ve kovası  yerleştirmek.

 Müdürlüğün Yetkileri
MADDE 6 – (1) Müdürlüğün yetkileri şunlardır;
a)  Bu yönetmeliğin 5.1 maddesi altında belirtilmiş olan görev ve sorumluluklarını belediye personelleri ve/veya hizmet alımı ihalesi, satın alma ve ihale yapmak suretiyle gerçekleştirmek.

b)  Çevreyi kirletenlere karşı mevzuatta öngörülen idari yaptırımları uygulamaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdürün Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Vekalet

Müdürün Atanması

MADDE 7 – (1) Kadroya atanabilmek için en az dört yıllık eğitim veren fakültelerin birinden mezun olmak ve diğer üst normlardaki şartları taşıması aranır. 

 

Müdürün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.

  a) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini ve koordinasyonu sağlamak, birimler arası koordinasyon uyum ve çalışma düzenini sağlamak 

  b) Müdürlükte çalışanlar arasında amir sıfatıyla görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılanların yerine, bir başkasını görevlendirmek ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak, mesai takibini yapmak.

c) Personelin performans puanlarını vermek, her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek.

ç) Müdürlük işlerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek

d) Müdürlüğe ait stratejik planları hazırlamak ve faaliyetleri stratejik planlara uygun olarak yapmak

e) Müdürlük ile ilgili karar alınmak üzere meclise sunulacak teklifleri hazırlatmak 

f) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek

g) Görev alanına giren konularda, uygulamada ortaya çıkan aksaklıklarla ile ilgili tedbir almak ve başkanlık makamına teklifte bulunmak 

ğ) İşlerin büroda ve arazide sağlık kurallarına, çevrenin korunmasına uygun şekilde gerçekleşmesi için gerekli denetimleri yapmak.

h) Müdürlük bütçesini düzenleme, uygulamak, harcama birimi yetkilisi görevini yapmak. 

ı) Müdürlüğün çalışma programını hazırlamak stratejik plan çalışmaları kapsamında müdürlük stratejisini belirleyip uygulamak

i)Diğer müdürlükler ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak, işlemlerin ve denetimlerin yeterli şekilde yerine getirilmesini temin etmek

 j) Başkanlıkça verilen diğer hukuka uygun işleri yerine getirmek.

 k) Arazide görev yapan müdürlük ve diğer çalışanları tüm yönlerden denetlemek, görevlerin gereği gibi yerine getirilmediğini tespiti halinde uyarmak ve gerekli önlemleri almak.

   Müdüre Vekalet 

MADDE 9 - (1) Müdürün izinli veya raporlu olduğu durumlarda, Müdürlük görevlerinin devamı için, Başkanlık onayı ile uygun görülen personel Müdür olarak görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teknik İşler Şefliği, İdari İşler Şefliği, Çevre Koruma ve Kontrol Şefliği 

 ve Diğer Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

  Teknik İşler Şefi’nin görev yetki ve sorumlulukları

  MADDE 10 - ( 1 ) Teknik İşler Şefliği, Müdürün emri altında bir şef ile yeterli sayıda personelden teşekkül eder.

 (2) Teknik İşler Şefi, Müdürlük Teknik İşler Şefliği’nin amiri olup, Genel ilçe temizliği ve kontrolü işlerinden Müdüre karşı birinci derecede sorumludur. 

 

 (3) Teknik İşler Şefi’nin görevleri:

a) Müdürlük tarafından yapılacak işlerin yüklenici eliyle yürütülebilmesi için İhale ve  satın alma işlemlerini yürütmek.

b) Görevli olduğu birimle ilgili tüm teknik konuların takibini ve yerine getirilmesini sağlamak 

c) Müdürlüğün görevleri başlığı altında sayılan görevlerin tam zamanında eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak,

ç) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek 

 

  İdari İşler Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11 – (1) İdari İşler Şefliği; Müdürün emri altında bir şef ile yeterli sayıda personelden teşekkül eder.

(2) İdari İşler Şefi’nin sorumluluğu;

a)  İdari İşler Şefliği’nin amiri olup, büro iş ve işlemlerinin yapılması ile ilgili olarak Müdüre karşı birinci derecede sorumludur. 

 

( 3 ) İdari İşler Şefinin görevleri:

a)  Müdürlüğe intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek.

 b) Müdür, tarafından kendisine verilen her türlü yazı, rapor, dosya  ve belgelerin   gereğini yerine getirmek, ilgili olduğu yerlere zimmetle verilmesini sağlamak ve takip etmek.

  c) Memurlar aracılığıyla gelen giden yazıların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt havale ve dosyalama işlemlerini yürütmek, gelen tüm yazı ve belgelerin önceki yazı ve belgelerle bağlantısını kurmak ve bunları denetlemek.

  ç) Her türlü yönetmelik, genelge, Başkanlık emirlerini takip etmek saklamak ve bunları ilgili personele dağıtımını yapmak.

d) Beklenilen cevaplar yada raporlar üzerinde ilgili birimlerce yapılması gereken işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve geciken işler hakkında Müdüre bilgi vermek.

e) İşlemi biten yazı,  rapor ve her türlü evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

f) Vaktinde cevapları alınmamış olan rapor ve yazılar hakkında Müdürlüğe malumat vermek ve tekit yazılarını hazırlamak.

g) Müdürlük personelinin özlük işleri ile ilgili işlemlerini yapmak, gölge dosyalarını saklamak, tahakkukları düzenlemek, ayniyat işlemlerini ve harcamalarla ilgili avans işlemlerini yürütmek.

ğ) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Çevre Koruma ve Kontrol Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Çevre Koruma ve Kontrol Şefliği, Müdürün emri altında bir şef ile yeterli sayıda personelden teşekkül eder.

  (2) Çevre Koruma ve Kontrol Şefi, Çevre Koruma ve Kontrol Şefliğinin amiri olup, Müdürlük yetki alanına giren aşağıdaki işlerden Müdüre karşı birinci derecede sorumludur. 

(3) Çevre Koruma ve Kontrol Şefi’nin görevleri:

a) Tıbbi Atık Yönetimi Planını hazırlamak ve uygulamak.,

b) Ambalaj Atığı Yönetim Planını hazırlamak ve uygulamak.

c) Bitkisel atık yağların toplanmasını sağlamak.

  ç) Elektronik atıkların toplanması, geri kazanımı ve bertarafını sağlamak için  çalışmalar yapmak.

d) Atık pillerin toplanması için çalışmaları yürütmek.

e) Çevre konusunda eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

f) Gerekli durumlarda çevre denetimi yapmak.

g) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Memurların Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 13 – (1) Memurlar görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.

 

a)Müdür ve Büro Şefi tarafından kendilerine tevdi edilen her türlü büro iş ve işlemlerini yönetmelik kapsamında gereken dikkat ve özende yapmak.

b)Avans mutemedi onayı alınmak suretiyle çekilen avansları harcamalarını 

tamamlayarak avansları kapanmasını sağlamak.

  c) Müdürlük arşivini düzenleyerek evrakların arşivlenmesini sağlamak 

(2) Sorumlulukları;

a) Memurlar şefleri ve müdür tarafından kendilerine tevdi edilen görevleri tam ve  zamanında  yapmakla şefe ve müdüre  karşı sorumludurlar.

 

 

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerin Görevlendirilmesi Yetki ve Sorumlulukları 

  MADDE 14 – (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, harcama yetkilisi tarafından memuriyet ya da çalışma ünvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini usule uygun şekilde yapabilecek niteliğe sahip personel arasından seçilir.

  (2) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görev yetki ve sorumlulukları şunlardır.

  a) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmasına yardımcı olmak,

  b) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,

  c) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,

  ç) Taşınırlar niteliğine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen taşınırları muhafaza etmek ve taşınırları yangına, ıslanmaya, bozulmaya ve çalınmaya karşı korumak amacıyla gerekli tedbirleri almak,

  d) Taşınırların giriş ve çıkışına dair kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belgeleri tanzim etmek ve kesin kabulü yapılmayan taşınırların kullanımına engel olmak. 

 

  İşçi Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 15 – (1) İşçi personelin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.

a) Müdür ve bağlı olduğu Şef tarafından kendisine tevdi edilen her türlü iş ve işlemleri yönetmelik kapsamında gereken dikkat ve özende yapmak,

b) Müdür ve bağlı olduğu Şef tarafından kendisine tevdi edilen görevleri yerine getirirken gereken yetkileri kullanmak,

c) Hizmetin nevine göre görevlendirilen işçi personel görevli olduğu birimin Şefine Müdür’e bağlı olunan Başkan Yardımcısı’na ve Başkan’a karşı hiyerarşik olarak sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çalışma Şekli ve Esasları

Görevin Planlanması 

MADDE 16 – (1) Temizlik İşleri Müdürlüğündeki çalışmalar; stratejik planlar, performans hedefleri, yönetmeliğe uygun yapılacak plan dahilinde yürütülür.

 

Görevin Yürütülmesi

MADDE 17 – (1) Müdürlükte görevli tüm personel kendilerine verilen görevleri gereken özen, dikkat ve süratle yapmak zorundadır.

 

  Gelen Evraka Yapılacak İşlem  

  MADDE 18 – (1) Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelen evraklar bilgisayar programında kaydedildikten ve müdürce havalesi yapılarak ilgili deftere kayda alınmasından sonra, zimmet defteriyle ilgili personele dağıtımı sağlanır.

 Giden Evraka Yapılacak İşlem

MADDE 19-   (1) Temizlik İşleri Müdürlüğünce cevaplandırılan yazılar bilgisayar 

programında kaydı kapatılmak suretiyle ilgili Müdürlük kalemine zimmetle teslim edilir. 

   (2) Belediye merkez ve daire müdürlükleri, belediyeye bağlı kuruluşlara gönderilecek yazılar kurye ile gönderilir. Zimmet mukabili ilgili müdürlük kalemine teslim edilir.

 

Kullanılan Defter ve Programlar

MADDE 20 – (1) Gelen giden evraklar bilgisayar programında kayıt altına alınır. Defter olarak, Dahili ve  Harici Zimmet defteri tutulur.

 

(2) Müdürlüğün işlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan defterlerde kullanılabilir.

 

Kullanılan Klasörler

MADDE 21 – (1) Başkanlık yazıları, bilgi edinme, bütçe, maaş, ihale dosyaları klasörü, yıllık izin, yönetmelik ve genelgeler, ödeme emri, meclis ve encümen kararları klasörleri ile ihtiyaca binaen oluşturulacak yeni klasörler oluşturulabilir.

 

(2) Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan tüm personel hakkında göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor ve kademe ilerlemeleri ile ödüllendirme ve cezalandırmalarına ilişkin belgeleri kapsayan şahsi gölge klasörleri oluşturulur. 

Arşivleme 

  MADDE 22 – (1) İşlemi biten her türlü yazıya ilişkin evraklar, klasörlerine  

konularak birim arşivine kaldırılır.

  (2) Birim arşivindeki evraklar, Kalem Şefinin teklifi ve Müdürün onayı ile kurum arşivine zimmetle teslim edilir.

 

  (3) Birim arşivinin düzeninden ve istenilen evrakların çıkarılmasından Kalem Şefliği sorumludur.

 
ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

  Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

  MADDE 23 – (1) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.   

Yürürlük 
  MADDE 24 – 
(1) Bu Yönetmelik hükümleri, Belediye Meclisinin kararının mahalli mülki idare amirine sunulması ve yayımı ile yürürlüğe girer.

(2) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, Belediye Meclisinin 08/09/2009 Tarih ve 2009/56 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiş olan Çekmeköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

Yürütme
MADDE 25 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 

 

     1- Evsel Atıkların Toplaması:

     Belediye sınırlarımız içinde çöpler günlük olarak toplanmaktadır. Eski Çekmeköy ve Taşdelen Belde sınırlarındaki tüm mahallelerden ve Ekşioğlu Mahallesi’nin Şile yolu  güneyinde kalan kısmı geceleri(saat19:00’dan sonra), diğer yerlerden ise gündüzleri toplama yapılmaktadır.
       Site şeklinde olan yerleşim yerlerinin; kendi özel mülkleri içerisinde, kapısı cadde veya sokağa bakan çöp konteyner yeri yapmaları gerekmektedir. Ayrıca geri kazanılabilecek ambalaj atıklarının çöpe karıştırılmadan ayrı konteynerde biriktirilmesini sağlamalıdırlar.
     Müstakil apartman veya evler çöplerini, çöp toplama zamanına uygun olarak, poşet içinde veya kendileri tarafından temin edecekleri çöp kovasıyla birlikte kapılarının önüne çıkarmalıdırlar. 

     2- Tadilat Atıklarının Toplanması:
İnşaat ve yıkıntı atıkları; Belediye Meclisince belirlenen (2017 yılı için 4TL/çuval) ücret karşılığında, çuvallara doldurulmuş halde (en fazla 20 çuval) belirtilen adresten araçlarımız ile alınmaktadır.
Fazla olan yıkıntı atıklarının ise, “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereği üreticisi tarafından doğrudan Büyükşehir Belediyesinin depolama sahasına götürülmesi gerekmektedir.

     3- Pazar Yerlerinin Süpürülmesi ve Yıkanması:
İlçemizde haftada 13 yerde semt pazarı kurulmaktadır. Pazar yerleri ,esnafın tezgâhını topladığı saatte çalışmaya başlanarak, atıkların toplanması, süpürülmesi ve yıkanması suretiyle temizlenmektedir.

     4- Cadde ve Sokakların Vakumlu Süpürge Makineleriyle Süpürülmesi:
Cadde ve sokaklarımız ile okul, ibadethane ve resmi kurum binaları  çevreleri ile meydanlar vakumlu süpürge araçları ile süpürülerek temizlenmektedir.

     5- Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması:
Müdürlüğümüz, 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği bölgemizde ambalaj atıkları diğer atıklardan ayrı olarak İlçemizde her gün toplanmaktadır. İlçe sınırlarında toplama işlemi ambalaj atıkları konteynerleri, ambalaj atık kutuları ve talebe istinaden kapıdan toplanmaktadır. Cam atıkları da ambalaj atıkları dahilindedir fakat ayrıştırma aşamasında zarar verdiği için cam konteynerlerde diğer ambalaj atıklarından ayrı olarak toplanmaktadır.
 

     6- Bitkisel Atık Yağlar:
 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre, atık bitkisel yağların, çevreye zarar verecek biçimde doğrudan ya da dolaylı olarak, alıcı  ortama verilmesinin önlenmesi gerekmektedir. Bilinçsizce lavabo giderlerine dökülen atık bitkisel yağlar, su ortamını olumsuz yönde etkilemektedir. Atık bitkisel yağların bir litresinin suya karışması bir ton suyun kirlenmesine sebep olmaktadır. Bitkisel atık yağlar İlçemizde lisanslı firma tarafından toplanmaktadır ve toplama işlemi muhtarlıklar, Kültür Merkezleri, Okullar, Belediye Hizmet Binaları’mız ve sitelerde bulunan bidonlar ile yapılmaktadır. Bunun yanında talebe istinaden kapıdan toplama da yapılmaktadır.

     7- Atık Pillerin Toplanması:
31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre, atık pillerin çöplerden ayrı olarak toplanması gerekmektedir.
TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) ile imzalanan protokol kapsamında atık piller, çevre ve insan sağlığına etkilerinden dolayı diğer atıklardan ayrı olarak toplanmaktadır. Okul, Kültür Merkezleri, Site, Kamu kurum ve kuruluşlar, siteler vb. yerlerden iç mekan kutuları ile toplama yapılmaktadır.

     8- El Süpürgesiyle Cadde Ve Sokakların Süpürülmesi:
Cadde ve sokaklarımız, kirlenmenin ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu yerler öncelikli olmak üzere, periyodik olarak süpürülerek temizlenmektedir.

     9-Tekstil Atıklarının Ayrı Toplanması:
Vatandaşlarımızın kullanımı sonrası artık ihtiyaç duymadığı veya kullanılamayacak derecede tahrip olmuş giysi ve ayakkabı gibi tekstil ürünleri ilçemiz sınırlarında bulunan 140 adet tekstil kumbarası ile toplanmaktadır. Kumbaralara kullanılmış tüm giysi (şapka, kazak, t-shirt, iç çamaşırı, çorap, elbise, pantolon, ayakkabı, terlik, bot v.b) ve diğer tekstil ürünleri (battaniye, örtü, eşarp, perde, çanta, havlu v.b) atıkları tekrar kullanıp/ geri dönüşüm ile değerlendirilmektedir ve sosyal projeler ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

     10- Elektronik Atıkların Toplanması
22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği gereği İlçemizde diğer atıklardan ayrı olarak toplanmaktadır. Toplama işlemi iç mekan kutuları ve talebe istinaden kapıdan yapılmaktadır.

     11- Çevresel Gürültü Denetimleri
2872 sayılı Çevre Kanunun 14. Maddesi ve 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Çekmeköy İlçe sınırları içinde gürültü denetimi, şikayetlerin değerlendirilmesi ve idari yaptırım uygulama yetkileri Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan Belediye’mize devredilmiştir. Bu kapsam da müdürlüğümüze gelen her türlü gürültü şikayetleri (endüstri, ulaşım, işyeri, eğlence v.b.) değerlendirilmektedir.

Gelen şikayetle ilgili bölge sorumlusu teknik eleman gürültü şikayetinin yoğun olduğu zamanda şikayet mahallinde Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerekli ölçümleri gürültü ölçüm  cihazı ile yapmakta, ölçülen gürültü düzeyi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirmektedir.

     12-Sıfır Atık Projesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan 'Sıfır Atık' projesi; İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıkların geri kazanılması konularını kapsayan bir atık önleme yaklaşımı ve hedefidir.

Sıfır Atık Projesi, 2018-2023 dönemini içeren Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı çerçevesinde aşamalı olarak hayata geçirilecektir. Sıfır Atık Projesi’nin 2018 itibariyle aşamalı olarak;

-Kamu kurumlarında,

-Terminallerde (havaalanı, otogar, tren garı vb.),

-Eğitim kurumlarında (üniversite, okul vb.),

-Alışveriş merkezlerinde,

-Hastanelerde,

-Eğlen-dinlen tesislerinde (otel, restoran vb),

-Büyük iş yerlerinde uygulanması ve

2023 yılında tüm Türkiye’de uygulamaya geçilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında Çekmeköy Belediyesi’ne ait 18 binada iç mekan atık kutuları ve bilgilendirme afişleri personelin kolay ulaşabileceği noktalara yerleştirildi.

Toplanan atıklar (mümkün olduğunca tartılarak toplanıp) geçici depolama alanında depolanıp, değerlendirilebilir atıklar lisanslı geri kazanım tesislerine, değerlendirilemeyen atıklar ise lisanslı bertaraf tesislerine gönderimi sağlanıyor.

     13-Teknik Geziler
İlçemizde bulunan eğitim kurumlarının talepleri doğrultusunda kağıt fabrikası, ambalaj atığı ayırma tesisi, atıksu-içme suyu arıtma tesisleri, evsel atık depolama sahalarına teknik geziler düzenlenmektedir.

     14-Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması
25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Ömrünü Tamamlamış lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği gereği İlçemizde bulunan atık lastikler Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan Lisanslı  LASDER Firmasına teslim edilmektedir.

1- Evsel Katı Atıkların (Çöplerin) Toplanması:

        Belediye sınırlarımız içinde çöpler günlük olarak toplanmaktadır. Alemdağ ve Ömerli bölgelerinde gündüz geri kalan yerlerde ise gece toplanmaktadır.

 

 

2- İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile Atık Ev Eşyalarının Ayrı Toplanması Faaliyeti :

Bildirilmesi durumunda, Belediye Meclisince belirlenen ücret karşılığında inşaat ve yıkıntı atıkları, belirtilen yerden, araçla alınmaktadır. Atık halini almış ev eşyaları (koltuk, kanepe, halı vb.) belirtilen yerden ücretsiz olarak alınarak düzenli depolama sahasına götürülmektedir.

3 - Pazar Yerlerinin Temizlenmesi:İlçemizde haftada 13 semt pazarı kurulmaktadır. Pazar yerleri, pazarcı esnafının tezgâhını topladığı saatte çalışmaya başlanarak, önce     atıkların toplanması, arkasından süpürülüp 

 

 4- Cadde ve Sokakların Vakumlu Süpürge Makineleriyle Süpürülmesi:

 Cadde ve sokaklarımız ile okul, ibadethane ve resmi kurum binaları çevreleri ile meydanlar vakumlu süpürge araçları ile süpürülerek temizlenmektedir.

 

5- Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması:

Müdürlüğümüz, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği bölgemizde ambalaj atıkları diğer atıklardan ayrı olarak toplanmaktadır.

 Ambalaj Atıklarının kaynağında ayrı toplanabilmesi için Ambalaj Atıkları Yönetim Planı hazırlanmıştır. Bu plan doğrultusunda tüm kamu kuruluşlarından, mahallelerden, özel ve devlete bağlı hastane ve sağlık birimlerinden , okullardan, büyük alışveriş merkezlerinden ve İlçemizde bulunan düzenli siteler ile tüm hanelerden (talebe istinaden) ambalaj atıkları ayrı toplanmaktadır.

Ambalaj atıklarının geri kazanımı, hem ekonomi, hem çevre için faydalıdır. Plastik, cam, metal, kâğıt, gibi malzemeler, depolama alanlarına gömülmek yerine ikincil hammadde olarak değerlendirilebilir. Bu şekilde hem endüstrinin hammadde ihtiyacı azaltılır, endüstriye ekonomik şekilde hammadde temin edilir, hem de hammadde üretimi için harcanan enerji, su vb. tüketimi azaltılır. Ayrıca bu atıkların yoğunluğu genellikle çok düşük olduğu için, büyük bir çöp hacmini oluştururlar. Ambalaj atıklarının ekonomiye geri kazanılmasıyla, depolama sahalarına giden atık hacmi önemli mertebede azaltılır ve depolama sahaların ömrü böylece uzatılır.

   

 

6- Bitkisel Atık Yağlar:

2005 yılında yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre,  bitkisel atık yağların, çevreye zarar verecek biçimde doğrudan ya da dolaylı olarak, alıcı ortama verilmesinin önlenmesi gerekmektedir. Bitkisel atık yağların bir litresinin suya karışması bin ton suyun kirlenmesine sebep olmaktadır. Bilinçsizce lavabo giderlerine dökülen atık bitkisel yağlar, su ortamını olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu bağlamda bitkisel atık yağların ayrı toplanması hususunda çeşitli kampanyalar ve faaliyetler yürütülmektedir.

 

7- Atık Pillerin Toplanması:

Atık Piller ile ilgili olarak 2004 yılında yürürlüğe giren Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre, atık pillerin çöplerden ayrı olarak toplanması gerekmektedir.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Belediyemizin imzalamış olduğu protokol gereği; okullara, muhtarlıklara, kamu kuruluşlarına ve belediyemize ait hizmet binalarına, atık pil kutuları verilmiş olup,  pillerin ayrı toplanmasını sağlanmaktadır.


8- El Süpürgesiyle Cadde Ve Sokakların Süpürülmesi:

Cadde ve sokaklarımız, kirlenmenin ve yaya dolaşımının yoğun olduğu yerler öncelikli olmak üzere, periyodik olarak süpürülerek temizlenmektedir.

 

9- Eğitim ve AR-GE Faaliyetlerimiz:

Halkın sıfır atık ve geri dönüşüm bilincini geliştirmek amacıyla okullarda. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle koordineli olarak eğitimler verilmektedir.


 

10-Çöp Ev Olarak Tabir Edilen Evlerin Boşaltılarak Temizlenmesi:Yetki ve sorumluluk alanımız içerisinde tespit edilen çöp evler, Zabıta Müdürlüğümüz ve Sağlık İşleri Müdürlüğümüzle koordineli olarak temizlenmektedir.

11- Elektronik Atıklar

22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği gereği İlçemizde diğer atıklardan ayrı olarak toplanmaktadır.