Aramak İstediğiniz Kelimeyi Girin :
 
x
Seri Nokta Başvuru
Seri Nokta Başvuru Sorgulama

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ

isDosyalar/2019/03/14/yapi-kontrol-mudurlu_uBBt.jpg
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapı Kontrol Müdürü
Burak Uzun
0(216) 600 0 600 dahili 1240
burakuzun@cekmekoy.bel.tr

 

            Müdürlüğün görevleri şunlardır:
            a) Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek.
            b) Çekmeköy sınırları içerisinde yasalara uygun inşaat yapılmasını sağlamak.
            c) İnşaatların yapı ruhsatı ve ekleri doğrultusunda arazide kontrolünün yapılarak gerekli vizelerinin verilmesine müteakip iş bitirme belgelerini düzenlemek.
            ç) Vizeleri düzenlenen inşaatların hak edişleri kontrol ederek ödenmesi için ilgili müdürlüğe göndermek.
            d) Hatalı hafriyat ve tehlikeli yapılarla ilgili olarak Mer-i Mevzuat hükümlerini İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli uygulamak.
            e)  Çekmeköy ilçesindeki tüm mahallelerde düzenli bir program dahilinde yapıların  kontrolünü yapmak.
            f) İnşaat safhasında temel, bodrum, zemin ve tüm normal kat beton numunelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin belgesine haiz laboratuarlarda kırılarak statik projedeki değerleri ile karşılaştırılıp uygunluğunu kontrol etmek.
            g) Su basman seviyesini geçen inşaatlara temel üstü vizesini vermek.
            ğ) İşbitirme öncesi, hazır olan binalarda Yalıtım İzini vermek. 
            h) İnşaatın onaylı projesine uygun tamamlanmasını sağlamak, kaçak ve projesine aykırı yapılarla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 32. ve 42. Maddelerine göre gerekli yazışmaları ve uygulamaları yapmak, ayrıca aynı kanunun 39. Maddesine göre yıkılma tehlikesi olan yapılar ile ilgili yasal işlemleri ve gerekli uygulamaları yapmak.                                                                                                                                                                                                                             ı) 3194 sayılı yasanın 21. maddesine göre yapı izin belgesi alan ve 29.maddeye göre süresi içinde projesine uygun tamamlanarak,müracaatı yapılan binaların: Yasanın 30, Yönetmeliğin 14.07 maddelerine ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa göre Yapı Kullanma izin belgesi vermek.
            i) Onarım-iskele belgesi ve basit onarım izinlerini vermek.
            j) Denetim firmalarının ve denetim elemanlarının sicillerini tutmak ve Bakanlığa bildirmek.
            k) Denetim firmalarının tahakkuklarının hazırlanması, ödeme yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesi ile 4708 sayılı Yasa ile ilgili tüm işlemleri yapmak.
            l) Müdürlükçe gerekli görünen hallerde bina kontürleri için zeminde ölçüm yapmak
            m) Kot kesit ve inşaat istikamet rölevesi düzenlemek 
            n) Mevcut binaların kontur gabarilerinin kontrolünü yapmak. 
            o)  Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile irtibatlı olarak Numarataj çalışmalarını yapmak. 
           ö) Sayısal halihazır haritaların ve sayısal kadastral Pafta bilgilerinin Kent Bilgi Sistemi ortamına aktarılmasını sağlamak.

            p) 5393 sayılı Kanun ve   diğer Mer’i Mevzuat hükümleriyle yüklenilen görevleri yerine getirmek.

            r)Bölgede denetim yapılması sırasında hazine arazisi veya belediye mülklerinin işgali tespiti halinde Zabıta ve Emlak İstimlak Müdürlüğüne bildirmek.

   

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 ─ (1)
Bu Yönetmeliğin amacı; Çekmeköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluk esaslarını belirlemek; çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 ─ (1)
Bu Yönetmelik, Çekmeköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ile bağlı şefliklerin kuruluş görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 ─ (1)
Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (b) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

(2)Yapı Kontrol Müdürlüğü;
5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlığı Sigortası Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa dayanarak görev ve hizmetlerini yerine getirir.

Tanımlar
MADDE 4 ─  (1) Bu Yönetmelikte geçen;
 
a) Başkan: Çekmeköy Belediye Başkanını,
b) Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını,
c) Belediye: Çekmeköy Belediyesini,
d) Harcama birimi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,
e) Harcama yetkilisi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin harcama yetkisini kullanan yöneticisini,
f) Meclis: Çekmeköy Belediye Meclisini, 
g) Müdür: Yapı Kontrol Müdürlüğü yöneticisini,
h) Müdürlük: Yapı Kontrol Müdürlüğünü,
i) Şeflik: Yapı Kontrol Müdürlüğü hizmetlerinin yerine getirildiği şeflikleri,
j) Yönetmelik: Yapı Kontrol Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık

Kuruluş
MADDE 5 ─ (1)
5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve Bakanlar Kurulunun 2006/9809 sayılı norm kadro kararı gereğince kurulmuştur. 

Teşkilat
MADDE 6 ─ (1)
Yapı Kontrol Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir;

a) Müdür
b) Şef
c) Birim Personeli (Teknik,İdari)
d) Büro Destek Personeli 
 
(2) Yapı Kontrol Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıda belirtilen kendine bağlı şefliklerden oluşur;
 
a) Yapı Kontrol Şefliği
b) Makine- İskan Şefliği
c) İdari İşler Şefliği
 
(3) Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, birim mutemedi, birim taşınır kayıt yetkilisi, birim taşınır kontrol yetkilisi, birim halkla ilişkiler sorumlusu, birim tanıtım sorumlusu, teknik görev unvanları vd. görev unvanları organizasyon şemasında belirlenmiştir. Personel görev unvanlarına ilişkin görev yetki ve sorumluluklar ile personelin eğitim, deneyim, kadro, öğrenim ve beceri gibi niteliklerine görev tanımlarında yer verilmiştir.
 
Bağlılık 
MADDE 7 ─ (1) Yapı Kontrol Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat ya da görevlendireceği kişi eliyle yürütür.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev ,Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevleri
MADDE 8 ─ (1)
Aşağıda belirtilen görevler Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yerine getirilir:

a) Müdürlüğe havale edilen yazı veya dilekçeleri inceleyerek süresi içerisinde yanıtlamak.  
b) Belediye sınırlarında mevzuata uygun inşaat yapılmasını sağlamak.
c) Belediye sınırlarında düzenli periyodlarla inşaat denetimi yapmak.
d) İnşaatları yapı ruhsatı ve ekleri doğrultunda kontrol ederek, işyeri teslim tutanağı, temel vizesi ve seviye tespit tutanaklarını onaylamak.
e) Mevcut binaların kontur gabari kontrolünü yapmak.
f) Kat irtifak listelerini ve eki projeleri onaylayarak Tapu Müdürlüğüne bildirmek.
g) Yapı denetim firmalarının hakediş dosyalarını inceleyerek raportörlüğünü yapmak, uygun olması durumunda tahakkuk ve hakediş raporlarını onaylamak.
h) İş Bitirme ve Yapı Kullanma İzin Belgesi öncesi inşaatlara Isı Yalıtım Raporu düzenlemek.
i)  İş Bitirme ve Yapı Kullanma İzin Belgesi öncesi inşaatlara Yangın Muayene Tutanağı düzenlemek.
j) Asansör Tescil Belgesi Düzenlemek
k) Gerekli vizeleri almış, ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığı kontrol edilen inşaatların İş Bitirme Tutanakları ve buna tekabül eden hakediş raporu ve tahakkuklarını onaylamak.
l) 3194 sayılı İmar Kanununun 21inci Maddesine göre Yapı Ruhsatı alan ve 29 uncu Maddeye göre süresi içinde ruhsat ve eklerine uygun olarak bitirilen yapılara başvuru üzerine 30uncu Maddeye göre Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlemek.
m) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapılara 3194 sayılı İmar Kanununun 32 inci ve 42 inci maddesine göre gerekli yazışma ve uygulamaları yapmak, aynı kanunun 39 uncu maddesine göre yıkılma tehlikesi bulunan yapılar ile ilgili gerekli yazışma ve uygulamaları yapmak.
n) 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ıncı maddesi kapsamında gerekli iş ve işlemleri yapmak. 
o) Onarım-İskele belgesi ve basit onarım izinleri vermek.
p) Bölgede denetim yapılması sırasında hazine arazisi ve belediye mülklerinin işgali tespit edilmesi durumunda Zabıta ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne bildirmek.
q) Müdürlük faaliyetlerini sürdürmek amacıyla gerekli hallerde diğer Belediye Birimleri veya Kamu Kurumlarından destek sağlamak.
r) Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.


Yapı Kontrol Şefliği
MADDE 9 ─ (1) Aşağıda belirtilen görevler Yapı Kontrol Şefliği tarafından yerine getirilir:

a) Şefliğe havale edilmiş yazı ve dilekçeleri inceleyerek süresi içinde yanıt vermek. 
b) Belediye sınırlarında mevzuata uygun inşaat yapılmasını sağlamak.
c) Belediye sınırlarında düzenli periyodlarla inşaat denetimi yapmak. 
d)  İnşaatları yapı ruhsatı ve ekleri doğrultunda kontrol ederek işyeri teslim tutanağı, temel üstü vizesi ve seviye tespit tutanaklarını onaylamak.
e) Mevcut binaların kontur gabari kontrolünü yapmak.
f) Kat irtifak listelerini ve eki projeleri onaylayarak Tapu Müdürlüğüne bildirmek.
g) Yapı denetim firmalarının hakediş dosyalarını inceleyerek raportörlüğünü yapmak, uygun olması durumunda tahakkuk ve hakediş raporlarını onaylamak.
h) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapılara 3194 sayılı İmar Kanununun 32 inci ve 42. Maddesine göre gerekli yazışma ve uygulamaları yapmak, aynı kanununun 39 uncu maddesine göre yıkılma tehlikesi bulunan yapılar ile ilgili gerekli yazışma ve uygulamaları yapmak.
i) 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ıncı maddesi kapsamında gerekli iş ve işlemleri yapmak.
j) Onarım- İskele Belgesi ve basit onarım izinlerini vermek.
k) Bölgede denetim yapılması sırasında hazine arazisi veya belediye mülklerinin işgali tespit edilmesi durumunda Zabıta ve Emlak İstimlak Müdürlüğüne bildirmek.
l) Müdürlüğe bağlı diğer şeflikler ile eşgüdüm içinde olarak çalışmalarına altlık oluşturacak veri, rapor ve desteği sağlamak.
m) Başkan yardımcısı ile Müdür tarafından verilen ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

Makina-İskan Şefliği
MADDE 10 ─ (1)
Aşağıda belirtilen görevler Makine-İskan Şefliği tarafından yerine getirilir:

a) Şefliğe havale edilmiş yazı ve dilekçeleri inceleyerek süresi içerisinde yanıt vermek.
b) İş Bitirme ve Yapı Kullanma İzin Belgesi öncesi Isı Yalıtım Raporu düzenlemek.
c) İş Bitirme ve Yapı Kullanma İzin Belgesi öncesi Yangın Muayene Tutanağı düzenlemek.
d) Asansör Tescil Belgesi düzenlemek.
e) Gerekli vizeleri almış, ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yapıları kontrol ederek 4708 sayılı yapı denetim kanunu kapsamında iş bitirme tutanağı ve buna tekabül eden hakediş ve tahakkukları onaylamak. 
f) 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci Maddesine göre yapı ruhsatı alan ve 29 uncu maddeye göre süresi içinde ruhsat ve eklerine uygun olarak bitirilen yapılara 30 uncu maddesine göre yapı kullanma izin belgesi düzenlemek ve gerekli yazışmaları yapmak.
g) Müdürlüğe bağlı diğer şeflikler ile eşgüdüm içerisinde olarak çalışmalarına altlık oluşturacak veri, rapor ve desteği sağlamak.
h) Başkan Yardımcısı ile Müdür tarafından verilen ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

İdari İşler Şefliği
MADDE 11 ─ (1) Aşağıda belirtilen görevler İdari İşler Şefliği tarafından yerine getirilir:

a) Müdürlüğe intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve ilgili personele sevk etmek.
b) Müdürlükte üretilen evrakların tasnifi, dosyalanması, sıralanması ve yerlerine yerleştirilmesine ilişkin arşiv işlemlerini yapmak.
c) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek.
d) İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak.
e) Bilgi edinme evrakını, CİMER başvuru evrakını takip etmek ve süresinde cevaplamasını sağlamak.
f) Müdürlüğe gelen istek, şikayet ve önerileri diğer şeflikler ile koordinasyon halinde cevaplamak.
g) Müdürlüğün gider bütçe teklifini hazırlamak.
h) Müdürlüğün EYS, KRYS, İKEP ve Stratejik Plan çalışmalarını diğer şeflikler ile koordinasyon içerinde yapmak.
i) Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek.
j) Müdürlüğün haber yapılması istenilen faaliyetler ile proje ve özel programlar hakkında ilgili Müdürlüklere bilgi vermek.
k) İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak birim içerisinde gerekli kontrolleri gerçekleştirmek, muhtemel iş kazası ve meslek hastalığı risklerini, tehlikeli durum vakalarını (kazaya ramak kala olayları) tespit etmek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
l) Müdürlüğün haber yapılması istenilen faaliyetler ile proje ve özel programlar hakkında ilgili Müdürlüklere bilgi vermek.
m) İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak birim içerisinde gerekli kontrolleri gerçekleştirmek, muhtemel iş kazası ve meslek hastalığı risklerini, tehlikeli durum vakalarını (kazaya ramak kala olayları) tespit etmek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
n) Müdürlüğe bağlı diğer şeflikler ile eşgüdüm içerisinde olarak çalışmalarına altlık oluşturacak veri, rapor ve desteği sağlamak.
o) Başkan Yardımcısı ile Müdür tarafından verilen ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.
 

Müdürün görev ve yetkileri ile sorumluluğu
MADDE 12  ─ (1) Müdürün görev ve yetkileri ile sorumluluğu aşağıda belirtilmiştir.

a) Müdür Yapı Kontrol Müdürlüğü yöneticisi olup alt birimlerinin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden başkan yardımcısı ve Başkana karşı sorumludur.
b) Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve 5018 sayılı Kanun çerçevesinde yapması gereken diğer işlemlerden sorumludur.
c) Bu Yönetmelikle Yapı Kontrol Müdürlüğüne verilen görevleri mevzuata uygun olarak yapar ve yaptırır.
d) Birim faaliyet raporunu hazırlar.
e) Harcama yetilisi olarak ilgili mevzuatta öngörülen iş ve işlemleri gerçekleştirir.
f) Yeterli sayı ve nitelikte personel(teknik, idari) istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmaları yapar.
g) Müdürlükte görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar.
h) Yapı Kontrol Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar.
i) Başkan ve başkan yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapar.


Şeflerin görev ve yetkileri ile sorumluluğu
MADDE 13 ─
Birim sorumlusunun görev ve yetkileri ile sorumluluğu aşağıda belirtilmiştir.

a) Müdür tarafından kendine havale edilen işleri mevzuata uygun şekilde yapar.
b) Birimin aylık performans raporlarını hazırlayıp Müdüre sunar.
c) Sorumlu olduğu birimin yıllık iş planını hazırlar.
d) Birimin yazışmalarını parafe eder. 
e) Birimde üretilen evrakların tasnifi, dosyalanması, sıralanması ve yerlerine yerleştirilmesine ilişkin arşiv işlemlerinin yapılmasını sağlar.
f) Birim personelinin devamlılığını takip eder.
g) Birim personelleri arasında görev dağılımı yapar.
h) Birimde görev yapan personelin düzenli çalışmasını sağlar ve takibini yapar. 
i) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Müdürlük makamına önerilerde bulunur.
j) Birimde yürütülen tüm faaliyetleri yetki ve sorumluluğu çerçevesinde planlar ve programlar.
k) Sorumlu olduğu birimin işlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlamak üzere birim faaliyetlerini düzenler.
l) Kanun, yönetmelik ve yönergelerle Yapı Kontrol Müdürlüğüne verilen görevlerden kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapar.
m) Birime ait işlerden Müdüre karşı sorumludur

Birim personelinin görev ve yetkileri ile sorumluluğu
MADDE 14 ─ (1)
Birim Teknik Personeli:Birim teknik personeli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen  müdürlüğün teknik ve idari görevlerini yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.
(2) Birim İdari Personeli: Birim İdari Personeli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen  müdürlüğün idari görevlerini yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

Büro destek personelinin görev ve yetkileri ile sorumluluğu 
MADDE 15 ─ (1)
Büro destek personelinin görev ve yetkileri ile sorumluluğu aşağıda belirtilmiştir:
 
a) Büro destek personeli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.
b) Birimdeki iş ve işlemlerin güvenli, düzenli ve zamanında yürütülmesinden, şefe ve müdüre karşı sorumludurlar.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları
 

Çalışmalarda işbirliği ve uyum
MADDE 16 ─
Müdürlüğün faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, Müdürün yönetiminde şeflerin katılımı ile düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, Müdürlüğün faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.


Görevin Planlanması
MADDE 17 ─
Yapı Kontrol Müdürlüğündeki çalışmalar; stratejik plan, performans hedefleri ile bu Yönetmeliğe uygun yapılacak Yıllık İş Planı dâhilinde yürütülür.


Görevin Yürütülmesi
MADDE 18  ─
Müdürlükte görevli tüm personel kendilerine verilen görevleri gereken özen, dikkat ve süratle yapmakla yükümlüdür.


Kullanılacak defter, kayıt ve belgeler 
MADDE 19 ─
Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir. 


Arşivleme
MADDE 20 ─
Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır. Vaka dosyaları arşivlenmek üzere kurum arşivine teslim edilir. İşlemi biten her türlü yazıya ilişkin evraklar klasörlerine konularak Müdürlüğün onayı ile Müdürlük arşivine kaldırılır.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller 
MADDE 21 ─
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük
MADDE 22 ─
Bu Yönetmelik, Belediye Meclisince kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.


MADDE 23 - (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte,  05.02.2015 tarih ve 2015/22 sayılı meclis kararıyla yürürlükte olan Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kalkar.


Yürütme
MADDE 24 ─
Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

 • Çekmeköy sınırları içerisinde yasalara uygun inşaat yapılmasını sağlamak.
 • İnşaatların yapı ruhsatı ve ekleri 3194 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, 4708 sayılı Yapı Denetim kanununa göre, arazide kontrolünün yapılarak gerekli vizelerinin verilmesine müteakip iş bitirme belgelerini düzenlemek.
 • 4708 sayılı Yapı Denetim kanununa göre vizeleri düzenlenen inşaatların hak edişlerini kontrol ederek ödenmesi için ilgili müdürlüğe göndermek.
 • Ruhsatlarına uygun olan yapılar için 3194 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapı kullanma izin belgesi (iskan) düzenlemek.
 • 3194 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yıkılacak derecede tehlikeli ve metruk binalar için yıkım ruhsatı düzenlemek.
 • Hatalı hafriyat ve tehlikeli yapılarla ilgili olarak meri mevzuat hükümlerini İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli uygulamak.
 • Sözlü, yazılı ve iletişim yoluyla gelen şikâyetleri ilgili kanun ve yönetmeliklere göre değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
 • Kaçak, Ruhsat ve eklerine aykırı yapıları tespit etmek ve haklarında 3194 sayılı kanun ve Türk ceza kanunu 184 maddesi’ ne göre yasal işlemleri yapmak.
 • Çekmeköy ilçesindeki 17 mahalle ve 4 köyün düzenli bir program dâhilinde yapı kontrolünü yapmak.
 • 775 sayılı yasanın 18. maddesi gereği tapusuz bölgelerde tespit edilen kaçak yapıları Zabıta Müdürlüğüne bildirmek.
 • Müteahhitlerin ve Yapı Denetim firmalarının sicillerinin tutulması.

Tarihi                                    Raporun Adı

09/24/2010                2010 Yılı Yapı Denetim Toplantısı

Eylül                            Eylül Ayı Faaliyet Raporu 

Ekim                                    Ekim Ayı Faaliyet Raporu   

Kasım                                  Kasım Ayı Faaliyet Raporu   

Ocak 2011                           Ocak 2011 Faaliyet Raporu

Şubat                                   Şubat 2011 Faaliyet Raporu

Mart                                     Mart 2011 Faaliyet Raporu

Nisan                                   Nisan 2011 Faaliyet Raporu

Mayıs                                   Mayıs 2011 Faaliyet Raporu

Haziran                                Haziran 2011 Faaliyet Raporu

Temmuz                              Temmuz  2011 Faaliyet Raporu

Ağustos                               Ağustos  2011 Faaliyet Raporu

Eylül                                    Eylül 2011 Faaliyet Raporu

Ekim                                    Ekim 2011 Faaliyet Raporu

Kasım                                  Kasım 2011 Faaliyet Raporu